Pieniądze na nowe inwestycje otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają najlepsze pomysły na ich zainwestowanie, dlatego przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w któryś z programów niezbędna jest rada eksperta.

Aby projekt był zaakceptowany przez właściwą instytucję, powinien spełniać kilka warunków. Pierwszy to udowodnienie, że realizacja naszego projektu pomoże w osiągnięciu celów województwa, kraju, a nawet całej Unii. Ponadto rezultaty inwestycji powinny utrzymać się przez minimum pięć lat od momentu zakończenia projektu. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby projekt wspomagał gospodarkę w poprawie jej konkurencyjności na rynkach światowych. Inwestycja powinna być tak zaplanowana, aby możliwe było jej sprawne i efektywne zrealizowanie. Podstawowym założeniem wszystkich programów operacyjnych jest innowacyjność.

Podstawą jest biznesplan

Najważniejszym elementem naszego wniosku jest biznesplan, który sporządza się według określonego wzoru. Niezbędne informacje dotyczące dokumentacji konkursowej możemy znaleźć w Podręcznikach Beneficjenta poszczególnych programów, które znajdują się w internecie na stronach instytucji lub w portalach zajmujących się funduszami. Podręcznik zawiera wzory dokumentów i załączników, wytyczne oraz wzory procedur składania dokumentacji. Obowiązkową lekturą jest dokumentacja określająca, które z planowanych wydatków można uznać za kwalifikujące się do dofinansowania (koszty kwalifikowane).

Wniosek o dofinansowanie

Procedura ubiegania się o unijne dotacje rozpoczyna się od złożenia wypełnionego na podstawie biznesplanu wniosku o dofinansowanie. Należy go złożyć na odpowiednich formularzach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Większość instytucji dopuszcza także elektroniczne wnioski aplikacyjne. Zawsze jednak wniosek musi być dostarczony wraz z wymaganą dokumentacją, którą warto przygotować po konsultacji z instytucją przyjmującą wniosek. Wnioskowi powinny towarzyszyć załączniki, jednak część z nich wymagana jest dopiero w momencie podpisywania umowy. Jeśli dostarczymy go przed wymaganym terminem, zyskamy czas na dokonanie ewentualnych poprawek.

Poprawnie złożone wnioski zostają zakwalifikowane do konkursu i podlegają ocenie ekspertów. Na podstawie powstałych list rankingowych najlepsze projekty otrzymują wsparcie unijne.

Umowa o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie projektu będą mogli podpisać przedsiębiorcy, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Podpisanie umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przedsiębiorcy do zrealizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Od tej pory jakiekolwiek zmiany wymagają uzgodnienia z instytucją wdrażającą i mogą nastąpić wyłącznie w terminie poprzedzającym dokonanie zmian. Realizacja projektu polega także na systematycznej sprawozdawczości i skrupulatnym gromadzeniu faktur i innych dokumentów potwierdzających ponoszenie kosztów. Na końcu przedsiębiorca musi zaprezentować zestawienie udokumentowanych wydatków poniesionych w celu realizacji inwestycji. Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność, jeśli instytucja wdrażająca niczego nie zakwestionuje.

Wypłata środków

Wypłata refundacji poniesionych wydatków następuje dopiero po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Dotacje z UE dla przedsiębiorców działają na zasadzie częściowej refundacji poniesionych na inwestycję kosztów.

Przedsiębiorca w chwili aplikowania o dotację z Unii musi zapewnić finansowanie całej inwestycji w postaci środków własnych czy też za pomocą zewnętrznych źródeł finansowych, takich jak kredyt, leasing. Dlatego najczęściej wypłata dotacji następuje dopiero po przyznaniu dotacji przez odpowiednią instytucję finansującą oraz zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku aplikacyjnym i umowie dotacji.

Stopień dofinansowania zależy od programu i rodzaju projektu, nie przekracza jednak zazwyczaj 80 proc. wartości projektu. W większości przypadków dofinansowanie jest mniejsze.

PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z UE

● Sporządzenie biznesplanu

● Wypełnienie wniosku i skompletowanie załączników

● Złożenie wniosku o dofinansowanie

● Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

● Realizacja projektu

● Udokumentowanie wydatków poniesionych na realizację inwestycji

● Wystąpienie z wnioskiem o płatność

● Uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O PROGRAMACH

● Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz regionalne agencje wspierania przedsiębiorczości - w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

● Urzędy marszałkowskie - regionalne programy operacyjne

● Wojewódzkie urzędy pracy - programy operacyjne Kapitał Ludzki i Infrastruktura i Środowisko

www.funduszestrukturalne.gov.pl - wyszukiwarka punktów informacyjnych w poszczególnych województwach

OPINIA

MAGDALENA JABŁOŃSKA

project manager w zespole dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte

Do 2013 roku oferta różnego rodzaju wsparcia dla małych i średnich firm jest bogata. Mogą one ubiegać się o dotacje we wszystkich schematach wsparcia przewidzianych dla przedsiębiorców, które często są niedostępne dla dużych firm. Dofinansowanie można uzyskać na zakup środków trwałych, w tym niezbędnych budynków, wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych czy szkoleń. Inwestycję można rozpocząć po dniu złożenia wniosku lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie w zależności od programu. Od niedawna w programach krajowych przedsiębiorca ma już możliwość starania się o dotację w formie zaliczki, w regionach nie jest to kwestia jeszcze przesądzona. Dotychczas najczęściej obowiązywała zasada refundacji poniesionych wydatków.