Po wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności. Następnie, zależnie od stosowanej formy opodatkowania, jest on zobowiązany dokonać właściwego rozliczenia dochodu. Jeśli był również zarejestrowany jako podatnik VAT, to dokonuje również rozliczenia tego podatku. W tym celu sporządza remanent likwidacyjny.

Remanent i spis z natury

Remanent pozwala ustalić kwotę podatków od tych składników majątku, które zostaną przesunięte z majątku związanego z działalnością gospodarczą do prywatnego majątku podatnika. Przy rozliczeniu VAT dokonuje się spisu z natury, w którym uwzględnione są towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów. Jednocześnie przedsiębiorca zaprzestaje prowadzenia czynności podlegających temu opodatkowaniu.

Uzyskane z likwidacji firmy środki przeznacza się na zawiązanie ze wspólnikiem spółki osobowej. Zawarcie umowy spółki jest czynnością powodującą powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatek ten należy wpłacić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Stawka podatku wynosi 0,5 proc., a jego podstawą jest wartość wkładów wniesionych do spółki. Wspólnicy zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dokonują zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego.

Likwidacja lub zbycie

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę osobową w drodze likwidacji firmy może być dla przeciętnego przedsiębiorcy w praktyce dość uciążliwe i czasochłonne. Dlatego przedsiębiorca, który zamierza zostać wspólnikiem spółki, powinien rozważyć również inne możliwość przekształcenia prowadzonej działalności. Może on np. dokonać zbycia na rzecz spółki osobowej własnego przedsiębiorstwa lub wnieść do spółki tytułem aportu własne przedsiębiorstwo.