Jak przypomina TNS OBOP, negatywne nastroje społeczne utrzymują się od listopada 2008 r. i w porównaniu do ocen uzyskanych rok temu w kwietniu, pogorszyły się wszystkie trzy wskaźniki: kierunek biegu spraw w kraju, ocena stanu gospodarki i prognoza materialnych warunków życia. Poprawa nastrojów jest natomiast widoczna w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Sondaż wskazuje, że ponad dwie trzecie Polaków (68 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, przeciwnego zdania jest jeden na pięciu respondentów (22 proc.), a co dziesiąty badany (10 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Trzy czwarte Polaków (76 proc.) uważa, że mamy w Polsce kryzys gospodarczy, z tym że jedna piąta badanych (22 proc.) sądzi, że jest on głęboki, a ponad połowa ankietowanych (54 proc.), że lekki. Pogląd, że nasza gospodarka jest w fazie rozwoju podziela jedna piąta respondentów (19 proc.), przy czym 18 proc. twierdzi, że jest to rozwój powolny. 5 proc. badanych nie ocenia jednoznacznie kondycji polskiej gospodarki.

Dwóch na pięciu (41 proc.) Polaków spodziewa się w ciągu najbliższych trzech lat pogorszenia materialnych warunków życia ludności, poprawy oczekuje jedna piąta badanych (23 proc.), natomiast co trzeci respondent (31 proc.) sądzi, że będzie mniej więcej tak samo. 5 proc. respondentów nie wyraża opinii na ten temat.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano w dniach 2-5 kwietnia 2009 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1004 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.