Nasza spółka wcześniej rozwiązała umowę dzierżawy, gdyż dzierżawca nie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Czy odszkodowanie wypłacone z tego tytułu można zaliczyć do kosztów podatkowych?
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy nie zostało wymienione w tym katalogu, więc o tym, czy wydatki tego typu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów decyduje zasada ogólna. Opinie organów podatkowych i sądów są w tej kwestii jednolite. Wydatków z tytułu wypłaty odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wypłacone odszkodowanie jest bowiem formą naprawienia szkody, jaką poniósł wydzierżawiający wskutek niedotrzymania przez spółkę terminu dzierżawy. Trudno w takim przypadku mówić o związku przyczynowo-skutkowym między takimi wydatkami a przychodem spółki. Takie sytuacje związane są z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku podatnik może starać się wykazać, że poniesiony przez niego wydatek służy zabezpieczeniu źródła przychodów.