Co pół roku pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia euro będzie przedstawiał sprawozdanie z przygotowań do przystąpienia do unii walutowej.

Od stycznia rząd ma swojego pełnomocnika odpowiedzialnego za wprowadzenie Polski do strefy euro. Jest nim Ludwik Kotecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

- Pełnomocnik jest odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie procesu integracji walutowej ze strefą euro przez Rzeczpospolitą Polską – mówi Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów.

Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. nr 11, poz. 60) do jego zadań należy w szczególności inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania do wprowadzenia euro oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań przez międzyinstytucjonalne zespoły robocze. Pełnomocnik jest także odpowiedzialny za prowadzenie współpracy z innymi krajowymi instytucjami zaangażowanymi w przygotowania do przyjęcia wspólnotowej waluty. Ludwik Kotecki może także wydawać zalecenia i rekomendacje organom administracji rządowej oraz przekazywać wnioski i opinie krajowym instytucjom i podmiotom zaangażowanym w działania przygotowawcze do wprowadzenia euro.

- Jednostką wspierającą pełnomocnika w zakresie merytorycznym i analitycznym, jak również zapewniającą obsługę kancelaryjno-biurową, jest Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, działające w ramach Ministerstwa Finansów – wyjaśnia Magdalena Kobos.

Pełnomocnik jest zobowiązany do składania Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów, stałemu Komitetowi Rady Ministrów oraz Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji zadań związanych z przygotowaniami do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską. Sprawozdania są przedstawiane za okresy półroczne (w terminie dwóch miesięcy po upływie okresu półrocznego) lub częściej, jeżeli pełnomocnik wykaże taką inicjatywę. Ostatnie, końcowe sprawozdanie ze swojej działalności przedłoży w terminie 12 miesięcy po wprowadzeniu wspólnej waluty w Polsce.