Według nich, wpływ rekomendacji na lokalne banki i dla rządu będzie pozytywny. "Rekomendacja regulatora zmniejsza prawdopodobieństwo, że wystąpi konieczność dokapitalizowania krajowych banków w razie szoku w systemie finansowym" - czytamy w raporcie. KNF już wcześniej rekomendowała bankom, aby z powodu obecnej sytuacji na rynkach finansowych nie wypłacały dywidendy i przeznaczały wypracowany zysk na wzmocnienie swojej bazy kapitałowej.

Regulator podkreślał, że otoczenie zewnętrzne sektora bankowego wykazuje nadal podwyższone ryzyko, które wynika w głównej mierze z istotnego pogorszenia klimatu inwestycyjnego wywołane przede wszystkim obawami o sposób rozwiązania kryzysu zadłużenia niektórych krajów strefy euro, osłabieniem gospodarczym oraz niepewnością co do perspektyw wzrostu gospodarczego na świecie. Natomiast analitycy Moody's, w najnowszym raporcie, zaznaczają że według nich, kłopoty strefy euro przełożą się na spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski z 4,2% w 2011 r. do 2,3% w 2012 r. To zmniejszy zyskowność sektora bankowego i utrudni finansowanie.