"(…) uchwala się, co następuje: (…) Zysk netto spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 38.244 tys. zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie.

Boryszew miał w ujęciu jednostkowym w 2011 roku 38,24 mln zł zysku netto wobec 37,11 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu skonsolidowanym spółka miała 141,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej.