Ciech

Akcjonariusze Ciechu na walnym zgromadzeniu zaplanowanym na 29 sierpnia będą głosować nad projektem uchwały dotyczącym emisji obligacji krajowych o wartości do 500 mln zł i zagranicznych do kwoty 300 mln euro - podała spółka w projektach uchwał. Środki zamierza przeznaczyć na wykup zapadających obligacji i refinansowanie kredytów. "Integralną część finansowania dłużnego Ciech stanowią obligacje PLN, których termin wykupu przypada na 14 grudnia 2012 r. Dla zapewnienia stabilnej i długoterminowej struktury finansowania Ciech planuje emisję nowych zabezpieczonych (...) obligacji denominowanych w PLN o planowanym okresie zapadalności wynoszącym do 5 lat. Wpływy z tej emisji zostaną przeznaczone na wykup niezabezpieczonych obligacji PLN oraz, w przypadku uzyskania nadwyżki ponad kwotę 300 mln PLN, w głównej mierze na refinansowanie kredytów udzielonych zgodne z umową kredytową" - podała spółka.

Z kolei planowany okres zapadalności obligacji denominowanych w euro ma wynosić do 7 lat. Podobnie jak w przypadku obligacji złotowych, wpływy zostaną przeznaczone na wykup, w miarę potrzeby, niezabezpieczonych obligacji złotowych, a w przypadku uzyskania nadwyżki na refinansowanie kredytów. "Minimalna kwota emisji tego typu obligacji wymagana do zapewnienia ich płynności wynosi ok. 150 mln euro" - napisano w raporcie. "Postulowana maksymalna kwota emisji w wysokości 300 mln euro wydaje się zapewniać niezbędną dozę elastyczności zarządowi Ciechu" - podała spółka. Emisje mają być przygotowane równolegle.

Na koniec marca tego roku Ciech miał 951 mln zł kredytów i wyemitowane obligacje złotowe o wartości 300 mln zł.

PKN Orlen

Reklama

Rafineria Nafty Jedlicze, należąca do grupy PKN Orlen, uzyskała pozytywną decyzję Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w Warszawie, dotyczącą wyznaczenia spółki operatorem systemów dystrybucyjnych: elektroenergetycznego oraz gazowego - podała w piątek rafineria. Decyzja URE nadaje Rafinerii Nafty Jedlicze status operatora systemu elektroenergetycznego na czas od 1 października 2012 r. do 15 grudnia 2020 r., czyli okres obowiązywania posiadanej przez spółkę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Jedlicze, a także na terenie zakładu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Koncesja dotyczy dystrybucji prądu sieciami o napięciu 110 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia.

Z kolei decyzja URE, dotycząca systemu dystrybucyjnego gazu nadaje Rafinerii Nafty Jedlicze status operatora na czas od 1 października 2012 r. do 26 stycznia 2026 r., obejmujący okres obowiązywania koncesji na dystrybucję paliw gazowych własnymi sieciami na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze miasta Jedlicze, na terenie zakładu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. PKN Orlen posiada 98,6 proc. akcji Rafinerii Nafty Jedlicze, a pozostałe 1,4 proc. to akcjonariat rozproszony.

PKO BP

PKO Bank Polski miał 1953,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1838,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

PKO Bank Polski w najbliższych tygodniach zamierza dokonać wykupu obligacji podporządkowanych o wartości 1,6 mld zł i jednocześnie przeprowadzić nową emisję o podobnej konstrukcji i wartości, poinformował dyrektor zarządzający w PKO BP Paweł Borys. „Termin zapadalności obligacji, które chcemy wykupić upływa za 5 lat, my chcemy zrobić to szybciej. Takie jest oczekiwanie rynku. Skupimy te obligacje i jednocześnie będziemy pracowali nad nową emisją na bardzo podobną kwotę i o zbliżonej konstrukcji" - powiedział Borys podczas spotkania z dziennikarzami. Środki pozyskane z emisji obligacji zasilą fundusze uzupełniające banku.

Krajowa Spółka Cukrowa

Akcje Krajowej Spółki Cukrowej (KSC) trafią tylko do załogi i plantatorów, co oznacza, że nie będzie debiutu akcji spółki na GPW, wynika z wypowiedzi wiceministra skarbu Tomasza Lenkiewicza. >>>>

Centrum Klima

Spółka Centrum Klima miała 1,10 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2012 roku wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

IMC

Producent rolniczy działający na Ukrainie, Industrial Milk Company (IMC) zakończył żniwa na polach zasianych zbożami ozimymi. Wydajność pszenicy wyniosła 4,43 tony na hektar (t/ha), czyli więcej niż w 2011 r (4,1 t/ha), podała spółka w komunikacie. "Dobre plony udało się osiągnąć pomimo niesprzyjających warunków pogodowych na Ukrainie. Spółka zebrała 26,48 tys. ton pszenicy z 5 981 ha, co oznacza, że wydajność tej uprawy osiągnęła 4,43 t/ha. Obecnie średnia na Ukrainie to 2,8 t/ha. 90% zebranej pszenicy spełnia wymogi pszenicy konsumpcyjnej. W przypadku żyta zbiory wyniosły 5,24 tys. ton z 1730 ha. Wydajność tego zboża sięgnęła 3,03 t/ha, podczas gdy aktualna średnia na Ukrainie to 2,3 t/ha" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że w tym sezonie zebrała zboża ozime z areału nieznacznie większego niż w poprzednim (7711 ha vs. 7490 ha). Zmienił się natomiast udział tych gatunków w ogólnej strukturze upraw, z 18% w 2011 r. do 9% w 2012 r. W trakcie jesiennej kampanii siewnej w 2011 r. IMC przeznaczyło pod uprawy pszenicy ozimej i żyta 7800 ha. Oznacza to, że straty związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi były minimalne.

MNI

MNI Telecom przez 30 dni będzie kupować akcje swojej spółki-matki MNI w ramach programu, który ma pomóc w ustabilizowaniu kursu, wynika z komunikatu grupy.>>>>

Polimex-Mostostal

Konsorcjum z udziałem firmy Torpol, zależnej od Polimex-Mostostal, zostało wybrane w przetargu na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii E 59 odcinek Czempiń - Poznań, dla PKP Polskie Linie Kolejowe. Cena oferty wynosi 545.699.089,86 zł netto, w tym udział Torpolu stanowi 80%, podał Polimex w komunikacie. Oprócz Torpolu, jako lidera, w skład konsorcjum wchodzi Zakład Robót Komunikacyjnych Dom w Poznaniu oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. „Od wyników postępowania przysługują środki ochrony prawnej, wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych" – czytamy dalej w komunikacie.

Planet Soft

Spółka informatyczna Planet Soft zadebiutuje na NewConnect we wtorek 7 września, poinformowała giełda. Będzie to 407. spółka notowana na alternatywnym rynku GPW oraz 59, która zadebiutuje na nim w tym roku. >>>>

KOV

Ukraińska spółka zależna Kulczyk Oil Ventures (KOV), KUB-Gas LLC, liczy na podłączenie do komercyjnej produkcji odwiertu Makiejewskoje-20 po zakończeniu prac wiertniczych i odkryciu ponad 36 m kolumny gazu, podała spółka w komunikacie.>>>>Torpol

Konsorcjum w składzie: Torpol (spółka zależna Polimeksu-Mostostal), Zakład Robót Komunikacyjnych DOM i Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu PKP na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą linii E 59 odcinek Czempiń-Poznań - podał Polimex w komunikacie. Cena oferty to ok. 545,7 mln zł netto (671,2 mln zł brutto). W komunikacie poinformowano, że udział Torpolu stanowi 80 proc.

Unibep

Unibep podpisał umowę na rozbudowę zakładu paneli ściennych w Rosji - podał Unibep w komunikacie. Szacunkowa wartość brutto kontraktu to 26,45 mln euro, to jest 91,85 mln zł. Planowana powierzchnia zabudowy zakładu to 10,8 tys. mkw. a kubatura to 64,8 m sześc. W komunikacie podano, że wartość szacunkowa inwestycji to 22.419.392,37 euro netto, czyli 26.454.883 euro brutto, tj. 91.845.525 zł wg kursu NBP z dnia 06 sierpnia 2012 r. Termin realizacji ustalono na 18 miesięcy od przejęcia placu budowy. Zamawiającym jest rosyjski Zakład Paneli Ściennych "Fibrolit". Kontrakt wejdzie w życie po uzyskaniu przez niego finansowania, a więc po wejściu w życie umowy kredytowej.

Agroton

Producent rolniczy działający na Ukrainie, Agroton Public Limited, zakończył żniwa zbóż ozimych. Grupa zebrała 140,3 tys. ton pszenicy (co oznacza wzrost o 16,5% r/r) z powierzchni 43,3 tys. ha ze średnią wydajnością 3,24 tony na ha, podała spółka w komunikacie. „Wydajność była wyższa o 15,3% w porównaniu do średniej na ukraińskim rynku w 2012 roku. Jednocześnie wydajność grupy wzrosła o 18,6% na ha w porównaniu do ubiegłego roku" – czytamy w komunikacie. Spółka podała, że jej zbiory w większości zostały nienaruszone przez warunki pogodowe. Agroton uprawiał 43,3 tys. ha zimowej pszenicy z czego 40,7 tys. ha było nienaruszone i osiągnęło wydajność rzędu 3,37 tony na hektar. Pozostałe 2,6 tys. ha zostało częściowo uszkodzone i osiągnęło średnią 1,21 tony z hektara. „Oczekujemy mocnych rezultatów finansowych w tym roku, zwłaszcza że kontynuujemy działania zmierzające do osiągnięcia wyższego wzrostu i założonych celów finansowych" – powiedział CEO Agrotonu Yuriy Zhuravlev, cytowany w komunikacie.

Platinum Properties Group

Firma deweloperska Platinum Properties Group, notowana na rynku NewConnect, która planuje zadebiutować na GPW, zaktualizowała prognozy finansowe grupy. Nowe szacunki zakładają przychody na poziomie 30 mln zł w 2012 roku i 103 mln zł w 2013. Z kolei zysk netto w 2012 ma wynieść 12 mln zł (wobec wcześniej planowanych 18 mln zł) i wzrosnąć do 32 mln zł (wobec 19 mln zł wcześniej) w 2013, podała spółka w komunikacie.
"W świetle aktualizacji prognozy finansowej – przychody ogółem netto mają wynieść w 2012 roku 30 mln zł (poprzednio 52 mln zł), zaś w 2013 roku 103 mln zł (poprzednio 504 mln zł). W przypadku aktualizacji zysku netto grupy, prognoza zakłada osiągnięcie w 2012 roku 12 mln zł (wobec wcześniej planowanych 18 mln zł). W roku 2013 PPG spodziewa się wypracować 32 mln zł czystego zysku (przy poprzedniej projekcji było to 19 mln zł). Zmiana prognoz jest spowodowana przesunięciem o jeden rok planowanego rozpoczęcia inwestycji Svetly Dali z uwagi na późniejszy niż pierwotnie planowano termin oferty publicznej przed debiutem na GPW. Większość pozyskanych środków spółka planuje przeznaczyć na sfinansowanie rozpoczęcia inwestycji w Rosji" - czytamy w komunikacie.

JSW

06.08. Katowice (PAP) - Związki działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przeprowadzą we wtorek w kopalniach spółki tzw. masówki, czyli spotkania informacyjne z załogą. Związkowcy chcą m.in. poinformować o przebiegu negocjacji z zarządem spółki ws. płac, które się nie powiodły.>>>>