Wynik odsetkowy grupy wyniósł 368,84 mln zł wobec 348,07 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 151,25 mln zł wobec 167,60 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 212 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 202-225 mln zł.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 371-387 mln zł, przy konsensusie na poziomie 379 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 147-154 mln zł, przy konsensusie na poziomie 152 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 474,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 332,62 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 497,83 mln zł zysku netto wobec 331,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Handlowy wypracował w II kw. zysk netto wyższy o 52,4% (na poziomie 230,8 mln zł) dzięki wyższym przychodom z działalności i kontroli kosztów. Wskaźnik koszty do dochodów spadł o 10 pkt proc. do 54% na koniec II kw., poinformował bank w komunikacie.

"Istotny wpływ na kształtowanie się zysku netto banku w II kwartale 2012 roku miał wzrost wyniku na instrumentach finansowych łącznie o 92 mln zł (tj. 160,1%) wzrost wyniku z tytułu odsetek i prowizji o 16 mln zł (tj. 3,2%), wzrost przychodów z tytułu dywidend o 12 mln zł (tj. 46,8%), wyższe odpisy (netto) na utratę wartości aktywów finansowych o 7 mln zł (tj. 51,1%), spadek wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych i wyniku z tytułu zbycia aktywów trwałych łącznie o 4 mln zł, spadek kosztów działania banku i kosztów ogólnego zarządu oraz amortyzacji łącznie o 2 mln zł (tj. 0,4%) oraz wyższe obciążenie wyniku podatkiem dochodowym o 15 mln zł (tj. 39,1%)" - podał bank w raporcie.

Wynik z odsetek wyniósł 368,8 mln zł w II kw. wobec 348,1 mln zł rok wcześniej (wzrost o 6%) przede wszystkim za sprawą wyższych o 24,1 mln zł (tj. 8,4%) przychodów odsetkowych z tytułu należności od klientów. W całym półroczu wynik wzrósł do 766,7 mln zł wobec 695,29 mln zł rok wcześniej.

Wynik z opłat i prowizji spadł do 151,25 mln zł w II kw. wobec 167,6 mln zł rok wcześniej. Po dwóch kwartałach wynik spadł do 303,35 mln zł w porównaniu z 337,31 mln zł rok wcześniej.

Wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji wzrósł do 101 mln zł w II kw. wobec 45,7 mln zł rok wcześniej, głównie w efekcie poprawy wyniku na zarządzaniu pozycją własną.

Wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych wzrósł do 46,1 mln zł wobec 10,1 mln zł w II kw. 2011 r. w związku z realizacją zysków przy spadających rentownościach obligacji w II kw. tego roku.

W II kwartale 2012 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 230,8 mln zł, co oznacza wzrost o 79,3 mln zł (tj. 52,4%) w stosunku do II kwartału 2011 roku. W tym samym okresie przychody grupy zwiększyły się o 93,1 mln zł (tj. 16,2%) i osiągnęły poziom 668,9 mln zł.

Koszty działania i zarządu spadły do 345,29 mln zł w II kw. w porównaniu z 353,46 mln zł rok wcześniej. W I półroczu koszty wzrosły do 743,87 mln zł wobec 685,56 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł do 54% na koniec czerwca wobec 64% rok wcześniej.

Odpisy netto na utratę wartości aktywów finansowych wyniosły 20,0 mln zł w II kw. wobec 15,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 30,3% r/r).

"Wyższy poziom odpisów zanotowano w segmencie bankowości korporacyjnej i był on spowodowany wzrostem ryzyka niewywiązywania się kredytobiorców z terminowego regulowania zobowiązań głównie w portfelu ocenianym indywidualnie. Z drugiej strony nastąpił spadek odpisów netto na utratę wartości w segmencie bankowości detalicznej wynikający ze zmian polityki kredytowej dokonanych w poprzednich latach oraz ich pozytywnego wpływu na jakość portfela kredytów konsumpcyjnych i kart kredytowych" - podano w raporcie.

Bank podał, że jednocześnie w II kw. 2012 miała miejsce sprzedaż części ekspozycji detalicznych z utratą wartości w wysokości 89,5 mln zł (w całości spisanych z bilansu banku) za kwotę 14,2 mln zł.

Zobowiązania wobec klientów spadły o 12,3% r/r do 21,12 mld zł na koniec czerwca. Był to przede wszystkim efekt spadku depozytów klientów korporacyjnych zgromadzonych na rachunkach bieżących (o 23,4%) oraz depozytach terminowych (o 22,0%). W przypadku klientów indywidualnych, kolejny kwartał z rzędu nastąpił wzrost środków na rachunkach bieżących (o 3,8% od końca 2011 roku).

Należności od klientów netto wzrosły o 0,3% w skali roku do 14,76 mld zł na koniec czerwca. Kredyty klientów korporacyjnych wzrosły o 2,5% w skali roku do 8,81 mld zł na koniec czerwca.

Kredyty klientów indywidualnych wzrosły o 1,3% w skali roku do 5,18 mld zł.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej w II kw. wyniosła łącznie 225 mln zł, co stanowi wzrost o 45% w skali roku.

Saldo portfela kredytów hipotecznych wyniosło do 759 mln zł, co stanowi wzrost o 76 % r/r/

Na koniec II kwartału 2012 roku liczba kart kredytowych wyniosła 820 tys.

Wskaźnik kredyty do depozytów zwiększył się do 77% na koniec czerwca wobec 69% rok wcześniej.

Zwrot z kapitałów ROE wyniósł 14,8% na koniec II kw. wobec 12,8% rok wcześniej.

Zatrudnienie w grupie spadło o 10% (584 osoby) r/r do 5.295 etatów na koniec czerwca.

Współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 18,3% na koniec czerwca i był o 1,9 pkt. proc. wyższy niż na koniec 2011 r. Było to spowodowane głównie wzrostem funduszy własnych grupy w efekcie zatrzymania 50% zysku z 2011 r.