Gorsze wyniki to w głównej mierze efekt wyższych o prawie 80% r/r rezerw, szczególnie w segmencie budowlanym. Wynik z działalności bankowej wyniósł 626,1 mln zł, co oznacza wzrost o 2,1% w skali roku. W tym czasie koszty ogólne banku wzrosły o 4,8% r/r, co jest m.in. pochodną wydatków związanych z integracją z Polbankiem EFG.

Wskaźnik kosztów do dochodów pogorszył się w porównaniu z czerwcem 2011 r. o 1,4 p.p. do 55,1% na koniec czerwca. Bank podał, że drugi kwartał 2012 r. przyniósł dalsze osłabienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, a niekorzystne zjawiska, które okazały się szczególnie dotkliwie dla niektórych branż, przyczyniły się do zwiększenia ryzyka kredytowego w sektorze bankowym. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wynikach Raiffeisen Bank Polska. Nowo tworzone rezerwy na zagrożone aktywa były o 79% wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 122,3 mln zł w I półr.

„(…) Najmocniej na jakość portfela kredytowego wpłynęła w drugim kwartale trudna sytuacja części podmiotów z branży budownictwa infrastrukturalnego. Z kolei klienci indywidualni chętniej lokują w banku oszczędności, niż finansują kredytami swoje wydatki. Pozwala to jednak zachować bezpieczną strukturę finansowania, zarówno w samym Raiffeisen Bank Polska, jak i w ujęciu skonsolidowanym z Polbankiem" – powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Wartość portfela kredytowego wynosiła 17,66 mld zł na koniec czerwca i była o 2,0% większa niż rok wcześniej. Poziom depozytów zwiększył się w tym samym okresie o 23,4% do 20,40 mld zł. Suma bilansowa banku powiększyła się w skali roku o 29,6% do 30,81 mld zł. W II kwartale do Raiffeisen Bank Polska został wniesiony aportem majątek Polbanku, co znacząco zwiększyło kapitalizację banku.

Fundusze własne wzrosły do 5,60 mld zł (o 122,4%), a kapitał zakładowy do 2,21 mld zł (o 8,1,%). Przełożyło się to jednak na obniżenie wskaźników zwrotu z kapitału (ROE) – po opodatkowaniu do 4,5%, a w ujęciu brutto do 5,6% (rok wcześniej odpowiednio 13,3% i 16,6%). W I półroczu bank pozyskał prawie 200 klientów w segmencie mikro. Do czerwca bank skupił także wierzytelności factoringowe o wartości 7,9 mld zł, co oznacza wzrost o 10% r/r. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2011 r. wynosił 13,1%.