ABM-Solid

Prezes Trans-Energo, spółki zależnej ABM Solid, opowiedział się za zmianą upadłości układowej w upadłość likwidacyjną - podał ABM Solid w komunikacie. "Zarząd ABM SOLID informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej od emitenta pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TRANS-ENERGO w upadłości układowej z siedzibą w Radomiu zawiadomienie w którym Prezes Zarządu TRANS ENERGO informuje, iż w wykonaniu Zarządzenia Sądu Rejonowego w Radomiu V Wydział Gospodarczy w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym obejmującym możliwość zawarcia układu opowiedział się za zmianą opcji postępowania na upadłość obejmującą likwidację majątku TRANS ENERGO" - podała spółka. W sierpniu tego roku Sąd Rejonowy w Radomiu wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu PPU Trans-Energo.

BGK

Kolejne 200 mln złotych otrzymali pośrednicy realizujący unijną inicjatywę finansową JEREMIE, która wspiera pożyczkami i poręczaniami małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie Wielkopolskim. Samorząd województwa przekazał na ten cel 585 milionów złotych. Wśród sfinansowanych projektów są remonty Skansenu Soplicowo w Cichowie, tworzenie sieci mlekomatów w Poznaniu czy finansowanie firmy, która będzie prowadziła badania biotechnologiczne.

W ramach projektu oferowany jest przedsiębiorcom wachlarz nisko oprocentowanych produktów finansowych, takich jak: kredyty, pożyczki i poręczenia. Aby otrzymać wsparcie wystarczy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, prowadzić ją lub posiadać siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Otrzymany kredyt, pożyczka lub poręczenie w ramach JEREMIE musi być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności.

W Polsce Inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżer Funduszy Powierniczych JEREMIE zarządza projektem w pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Erbud

Konsorcjum z udziałem m.in. Erbudu i Introlu podpisało z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie kontrakt na projektowanie i budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie o łącznej wartości 296 mln zł netto, z czego na Erbud przypada 103,8 mln zł netto - podał Erbud w komunikacie. Termin realizacji to 40 miesięcy od podpisania umowy. Erbud podał, że liderem konsorcjum jest INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH, a drugim partnerem w konsorcjum, oprócz Erbudu, jest Introl, na którego przypada 50,0 mln zł.

Infovide-Matrix

DahliaMatic, spółka zależna Infovide-Matrix, kupiła 100 proc. udziałów firmy Solver, oferującej aplikacje Enterprise Performance Management wspierające przedsiębiorstwa w zarządzaniu efektywnością - podało Infovide-Matrix w komunikacie prasowym. Wartości transakcji nie podano. Z informacji przekazanych przez Infovide-Matrix wynika, że Solver w 2012 r. będzie miał kilka mln zł przychodów i będzie na granicy rentowności, a plany na 2013 r. zakładają utrzymanie poziomu sprzedaży i dodatnią rentowność. Spółka Solver do 2007 roku była wyłącznym przedstawicielem firmy Hyperion Solutions w Polsce, działając pod szyldem Hyperion Polska. Po przejęciu przez Oracle firmy Hyperion, Solver stał się jedynym partnerem Oracle, dedykowanym do wsparcia produktów Oracle Hyperion z najwyższym stopniem certyfikacji - Certified Advantage Partner.

Elektromont

Elektromont, notowana na rynku NewConnect spółka z branży instalacji elektrycznych, planuje przejęcia w obszarze automatyki przemysłowej lub odnawialnych źródeł energii. Spółka spodziewa się od IV kwartału wzrostu rentowności, chce zakończyć 2012 rok przychodami w okolicach 24 mln zł - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. "W ubiegłym roku osiągnęliśmy przychody na rekordowym poziomie 23,1 mln zł. W tym roku przekroczymy ten poziom, możemy osiągnąć wynik w okolicach 24 mln zł" - powiedział prezes spółki, Marek Błażków. Prezes poinformował również, że spółka negocjuje obecnie kontrakty na przyszły rok o wartości 12-13 mln zł. "Poza takim początkowym portfelem zleceń, w ciągu roku pozyskujemy zazwyczaj jeszcze kontrakty o wartości ok. 10 mln zł" - dodał.

Błażków podał też, że Elektromont spodziewa się wzrostu rentowności od IV kwartału tego roku. Na koniec trzeciego kwartału rentowność netto spółki wyniosła ok. 1,3 proc. Elektromont planuje akwizycje, które mają poszerzyć ofertę spółki. Spółka chce finansować przejęcia emisją obligacji lub akcji. "Zdajemy sobie sprawę, że rozwój wyłącznie organiczny może nam zająć długie lata, więc myślimy poważnie o akwizycjach. Interesują nas cele o wielkości porównywalnej z naszą spółka lub mniejsze. Chcemy przez akwizycje wejść mocniej w perspektywiczne naszym zdaniem segmenty automatyki przemysłowej i robotyki lub odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaiki" - powiedział prezes. "Ewentualne przejęcia możemy sfinansować na dwa sposoby: albo emisją obligacji albo akcji. Decyzja w tej sprawie będzie przedmiotem naszych analiz" - dodał.

W roku 2013 Elektromont planuje skoncentrować się na zamówieniach związanych z rynkiem energetycznym, odnawialnymi źródłami energii, automatyka przemysłową oraz sieciami szerokopasmowymi. "Te obszary uważamy za najbardziej obiecujące. W pozostałych takich jak np. budownictwo mieszkaniowe panuje zbyt duża konkurencja małych firm. Nie interesują nas też przetargi publiczne, gdzie również konkurenci walczą głównie ceną" - powiedział Jarosław Mazur, wiceprezes Elektromontu. "Dobrym prognostykiem dla naszej branży jest to, że systematycznie rośnie udział wartości prac instalacyjnych w nowych inwestycjach. Kiedyś było to kilka procent, obecnie ten udział dochodzi nawet do 15 proc." - dodał.

Elektromont świadczy usługi w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w maju 2009 r.

Mostostal Zabrze

Portfel zleceń Mostostalu Zabrze wynosi obecnie ponad 507 mln zł. Wartość kontraktów możliwych do pozyskania w oparciu o złożone oferty wynosi 996 mln zł - poinformowali dziennikarzy przedstawiciele spółki. Mostostal Zabrze liczy na pozyskanie kontraktów m.in. w elektrociepłowniach w Gorzowie, Kozienicach, Zofiówce, Turowie, czy Siekierkach. "Wśród złożonych przez nas ofert są między innymi oferty na budowę bloków parowo-gazowych w Elektrowni Gorzów i Elektrociepłowni Kozienice. Ofertujemy też w postępowaniach na budowę kogeneracyjnego bloku fluidalnego w Elektrociepłowni Zofiówka, instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowni Turów oraz instalacji podawania biomasy wraz z blokiem w Elektrociepłowni Siekierki" - powiedziała Marzena Twardzik-Kapis, zastępca dyrektora rozwoju i przygotowania produkcji Mostostalu Zabrze. Mostostal Zabrza kontynuuje proces restrukturyzacji. W jego ramach 31 października sąd zarejestrował połączenie spółek Mostostal Kędzierzyn oraz Ocynkowni Mostostal-Met. Prezes oczekuje zakończenia restrukturyzacji z końcem 2013 roku. W ramach grupy mają powstać cztery segmenty: montaż, usługi ogólnobudowlane, konstrukcje maszynowe i centrum inżynieryjne oraz biuro projektowe.

"Restrukturyzacja wpłynie na ograniczenie kosztów ogólnego zarządu. Centralizacja systemu zaopatrzenia obniży natomiast koszty zakupów. Poprawi się też zarządzanie przepływani pieniężnymi. W wyniku tych procesów oczekujemy istotnych oszczędności przy niewielkich jak na skalę przychodów grupy nakładach" - powiedział prezes.

Dodał, że dokładniejsze dane Mostostal ujawni po publikacji strategii na kolejne lata, co ma nastąpić do końca grudnia.

Zapytany o to, jakich wyników Mostostalu Zabrze spodziewa się na koniec roku, Bobrowski odpowiedział: "W końcówce roku powinien być utrzymany dotychczasowy poziom zysków i poziom rentowności".

W ciągu trzech kwartałów 2012 roku Mostostal Zabrze Holding wygenerował 509,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 6,8 proc. rdr. Zysk operacyjny grupy wyniósł w tym okresie 21,4 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym 5,7 mln zł (spadek odpowiednio o 59,1 proc. i 87,4 proc.).

PGNIG

Agencja Moody's obniżyła rating dla PGNiG do Baa2 z Baa1 oraz tymczasowy długoterminowy rating niezabezpieczonego długu PGNiG Finance AB do (P) Baa2 z (P) Baa1. Perspektywa obu ratingów jest negatywna. Zarząd PGNiG ocenia sytuację płynnościową spółki jako bezpieczną i spodziewa się poprawy jej wskaźników finansowych. Agencja podała, że rating uwzględnia gwałtowne pogorszenie się wskaźników kredytowych spółki w porównaniu z poziomami z 2011 roku. Moody's ocenia, że porozumienie z Gazpromem w sprawie cen gazu importowanego z Rosji może nie być wystarczające, by zrównoważyć obawy związane z wynikami spółki przy uwzględnieniu ryzyka biznesowego firmy i w połączeniu ze zmieniającym się otoczeniem w kraju. Negatywna perspektywa ratingu odzwierciedla zmieniający się charakter rynku gazu w Polsce i niepewności związane z przystosowaniem się PGNiG do tych zmian. Zarząd PGNiG ocenia sytuację płynnościową spółki jako bezpieczną, a potrzeby finansowe w związku z realizacją programu inwestycyjnego w 2012 i 2013 roku jako zaspokojone, szczególnie po podpisaniu umowy z Gazpromem.

"Zarząd PGNiG podkreśla, iż utrzymanie solidnego ratingu inwestycyjnego jest ważne, szczególnie w świetle prowadzonych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne państwa, ponieważ w istotny sposób wpływa na możliwość realizacji oraz koszt finansowania tych inwestycji. W związku z tym zarząd PGNiG oczekuje, iż odpowiednie decyzje związane z ceną paliwa gazowego, a także uruchomienie produkcji na nowych złożach poprawią wskaźniki finansowe spółki, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na ocenę kredytową" - poinformowała firma. Spółka podała jednocześnie, że optymalizuje koszty i prowadzi działania restrukturyzacyjne w grupie, obejmujące między innymi oddziały obrotu gazem i oddziały sektora górniczego.

Rovese

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Rovese w związku z ofertą publiczną akcji serii I - poinformowała Komisja we wtorkowym komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski PKO BP. We wrześniu walne Rovese uchwaliło emisję nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I z prawem poboru, po cenie emisyjnej 1,07 zł za akcję. Za każdą akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługuje prawo objęcia dwóch akcji serii I. Dniem prawa poboru jest 23 listopada 2012 roku. Obecnie kapitał Rovese dzieli się na 270.480.053 akcji.

W lipcu tego roku walne zgromadzenie Rovese nie przyjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 40,57-81,14 mln zł w drodze emisji nie mniej niż 405.720.079 i nie więcej niż 811.440.159 akcji serii I z prawem poboru. Wcześniej spółka informowała, że podpisała przedwstępne umowy zakupu spółek ceramicznych kontrolowanych przez swojego głównego akcjonariusza Michała Sołowowa. Łączna wartość zawartych umów to 524 mln zł. Rovese podawała wtedy, że zakup spółek uzależnia od pozyskania środków na sfinansowanie transakcji w drodze publicznej emisji akcji.

ZAK

Zarząd ZAK, spółki zależnej Azotów Tarnów, zdecydował, że elektrociepłownia, która ma powstać przy ZAK, będzie działała w oparciu zarówno o paliwo gazowe, jak i węgiel - podała spółka w komunikacie. Łączny koszt inwestycji to 500 mln zł. Elektrociepłownia będzie mieć następujące parametry: układ szczytowo-rezerwowy o wydajności 140 t/h w oparciu o paliwo gazowe, kocioł parowy o wydajności 140 t/h w oparciu o paliwo węglowe i turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy 30 MW. "Łączny szacowany koszt inwestycji wynosi 500 mln zł" - podano w raporcie. Projekt elektrociepłowni ma być realizowany etapowo.

"Uruchomienie obiektów objętych zakresem inwestycji, której koszt szacowany jest na poziomie 300 mln, zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2016 r. W ramach istniejących uregulowań prawnych w zakresie derogacji zakłada się wykorzystanie istniejących kotłów. Po 2016 roku możliwe będzie powiększenie mocy wytwórczych w oparciu o węgiel lub gaz ziemny" - napisano w raporcie. Adam Leszkiewicz, prezes ZAK, cytowany w komunikacie prasowym, poinformował, że decyzja o wykorzystaniu węgla jest uzasadniona biznesowo i logistycznie.

"Koszt węgla jest niższy niż koszt gazu, dodatkowo spółka posiada infrastrukturę kolejową, co definiuje efektywną i nieograniczoną w mocach logistykę. Potencjał ilościowy w górnictwie pozwala zakładać bezpieczeństwo przyszłościowego pokrywania zapotrzebowania ZAK SA na ten surowiec" - ocenia Leszkiewicz.

"Analizując wahania cen węgla na rynkach światowych notujemy względną stabilizację cenową. Dodatkowo, opłaty za emisję CO2 oscylują na racjonalnym poziomie, nie wpływając znacząco na koszty wytwarzania ciepła. Istniejąca infrastruktura dla gazu ziemnego pozwoli na zwiększony pobór gazu i wykorzystanie tego surowca w nowym układzie szczytowo - rezerwowym" - dodaje.