Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews oraz Emitent.

Open Finance

Wartość produktów finansowych i inwestycyjnych, w których pośredniczyły Open Finance (OPENFIN) wyniosła 2.988 mln zł w IV kw. 2012 wobec 4.125 mln zł rok wcześniej, podało Open Finance w komunikacie. W całym roku 2012 wartość sprzedaży wyniosła 12.745 mln zł wobec 17.090 mln zł rok wcześniej (spadek o 25 proc. r/r). >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo osiągnęło ok. 213 mln zysku netto w 2012 roku, wg dotychczas stosowanej metodologii, a ok. 340 mln zł zysku netto według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), poinformował "Rzeczpospolitą" prezes spółki Wojciech Balczun. >>>>

Trakcja

Zarząd oraz rada nadzorcza Trakcji podjęły uchwały w sprawie emisji obligacji serii C, D i E oraz nabyciu w celu umorzenia wyemitowanych wcześniej obligacji serii A i B, podała spółka w komunikacie. Łączna wartość nowej emisji wyniesie do 167,5 mln zł. "Zgodnie z podjętymi uchwałami zarządu i rady nadzorczej, spółka zamierza wyemitować do 36.500 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 złotych każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie przekraczającej 36.500.000 złotych. Obligacje te będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na należących do spółki 148.981 akcjach spółki AB Kauno tiltai, stanowiących 96,837% kapitału zakładowego AB Kauno tiltai" - czytamy w komunikacie.

Trakcja wyemituje także do 204 obligacji zamiennych serii D o wartości nominalnej 500.000 złotych każda, i o łącznej maksymalnej wartości nominalnej do 102 mln zł oraz do 29.000 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej nie przekraczającej 29 mln zł. Będą to niezabezpieczone papiery wartościowe na okaziciela.

LW Bogdanka, Enea

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł roczną umowę ze spółką Enea Wytwarzanie na dostawę węgla energetycznego w 2013 roku. Wartość kontraktu wynosi 755 mln zł netto, poinformowała Bogdanka w komunikacie. "Umowa roczna obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku i dotyczy dostaw węgla dla bloków Enea Wytwarzanie S.A. w Kozienicach, zgodnych z Umową Wieloletnią nr UW/LW/01/2010. Wartość umowy rocznej dotyczącej dostaw w roku 2013 wg cen bieżących wynosi 755 mln zł netto" - podano w komunikacie. Spółka podała, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy wartość całej umowy wieloletniej wynosi obecnie 11 494 mln zł netto.

CEZ

CEZ oraz JAVYS, a. s. i Rosatom podpisały memorandum, które rozpoczyna proces sprzedaży udziałów w spółce JESS - wspólnym przedsięwzięciu słowackiej spółki państowej JAVYS oraz CEZ, która została powołana w ramach projektu budowy nowych bloków jądrowych w rejonie elektrowni Jaslovské Bohunice, podała spółka w komunikacie. "ČEZ Bohunice a. s. ze spółką JAVYS, a. s., i Rosatom podpisali memorandum, które stwarza trzeciej stronie warunki do udzielenia potrzebnych informacji o aktualnym stanie przygotowań do projektu budowy nowych bloków jądrowych w rejonie elektrowni Jaslovské Bohunice, na podstawie których ewentualny partner podejmie decyzję o tym, czy jest zainteresowany udziałem w tym projekcie" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że memorandum rozpoczyna rozmowy o możliwej sprzedaży udziału w spółce akcyjnej JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.), która jest wspólnym przedsiębiorstwem słowackiej spółki państwowej JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnost, a. s.), posiadającej 51 % akcji, i czeskiej grupy energetycznej ČEZ, która posiada 49% udziałów.

PGE

Do sieci PGE Dystrybucja przyłączonych zostało w ub.roku 79 odnawialnych źródeł energii (OZE) o całkowitej mocy przyłączeniowej ponad 149 MW, podała spółka w komunikacie. "W 2012 roku spółka wydała 241 warunków przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci na łączną moc ponad 343 MW. Największe przyłączenia wytwórców OZE w 2012 roku PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie oddziału Łódź Teren: Elektrownia Wiatrowa o mocy 22 MW oraz trzy Elektrownie Wiatrowe o mocy 6 MW" - głosi komunikat. Na terenie oddziału Rzeszów przyłączona została Elektrownia Wiatrowa o mocy ponad 6 MW (docelowo 26 MW), natomiast w oddziale Białystok przyłączono generację ze spalania biomas o mocy ponad 5 MW, podano także. W sumie w 2012 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 61 tysięcy odbiorców.

ZA Tarnów

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach (AZOTYTARNOW) przydzielił akcjonariuszom Zakładów Azotowych Puławy (PULAWY) 35.080.040 akcji serii D, podała Grupa Azoty w komunikacie. W wyniku realizacji oferty nowych akcji serii D kapitał zakładowy Azotów Tarnów wzrośnie o 175.400.200 zł. Zarząd Azotów Tarnów przydzielił akcje serii D akcjonariuszom ZA Puławy nie stosując redukcji, co oznacza, że inwestorzy otrzymali taką liczbę akcji, na jaką złożyli zapisy. "Taka reakcja akcjonariuszy Puław jest dla nas bardzo satysfakcjonująca, bo oznacza, że wierzą oni w powodzenie naszej strategii stworzenia konkurencyjnej grupy chemiczno-nawozowej"- powiedział prezes Grupy Azoty Jerzy Marciniak, cytowany w komunikacie. Zarządy ZAT i ZAP zawarły umowę o konsolidacji, określającą zasady współpracy pomiędzy firmami w ramach konsolidacji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ZA Tarnów poprzez emisję akcji serii D skierowaną do akcjonariuszy ZA Puławy. Konsolidacja ma się odbyć w dwóch etapach. Umowa konsolidacyjna zastąpiła porozumienie z września określające zasady współpracy oraz prowadzenia negocjacji.

PA Nova Invest

PA Nova Invest (PANOVA) w organizacji, spółka zależna PA Nova, zawarła 15-letnią umowę najmu z Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o.o. Wartość czynszu wyniesie ok. 43,6 mln zł. Wcześniej PA Nova wybuduje halę przemysłowo-magazynową wraz z kompleksem administracyjno-biurowym i odda w użytkowanie do 1 grudnia 2013 roku, podała PA Nova w komunikacie. "Przedmiotem najmu jest nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem i infrastrukturą zewnętrzną, zlokalizowana w Rybniku przy ul. Strefowej. Umowa jest zawarta pod warunkiem zawieszającym nabycia przez wynajmującego od P.A. Nova S.A. prawa własności nieruchomości gruntowej" - podano w komunikacie. Umowa najmu jest zawarta na okres 15 lat od rozpoczęcia okresu najmu.