„Zarząd Kofola niniejszym informuje, o podjęciu decyzji o zwróceniu się o opinię rady nadzorczej emitenta w sprawie wniosku do walnego zgromadzenia w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy: w całości zysku netto osiągniętego w 2012 w kwocie 11 755 118,10 zł oraz ponadto przeznaczenia kwoty 11 536 184,57 zł z funduszu dywidendowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kapitale rezerwowym" – podała spółka.

Łączna kwota zawnioskowanej przez zarząd dywidendy do wypłaty wynosi 23 291 302,67zł, co daje kwotę 0,89 zł na jedną akcję, podano także.

W podziale dywidendy nie będzie uczestniczyć 2 599 akcji własnych posiadanych przez spółkę.

W 2012 r. grupa Kofola zwiększyła przychody o 4% r/r do 1.023 mln zł, skorygowany zysk operacyjny o 8,5% do 56 mln zł, skorygowaną EBITDA również o 8,5% do 130 mln zł, zaś skorygowany zysk netto o 13,6% do poziomu 30,6 mln zł.

Działalność Grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.