Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 44,3 mln zł brutto.

Wpłynęło łącznie 8 ofert. Pozostałe miały wartość od 54,56 mln zł do 79,9 mln zł brutto. Wśród oferentów był Budimex, z ceną 59,4 mln zł brutto.

Procedura ma charakter ograniczony, a kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były najniższa cena (waga 90) oraz termin realizacji (waga 10). Wykonawcy zadeklarowali terminy realizacji od 05 lipca 2014 r. do 30 sierpnia 2014 r. Strabag znalazł się w grupie wykonawców deklarujących najkrótszy termin wykonania inwestycji.

Przedmiotem postępowania jest rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie o długości ok. 15,6 km do drogi klasy GP. Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie jezdni, przebudowę nawierzchni, przebudowę skrzyżowań i innej infrastruktury towarzyszącej.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

>>> Czytaj też: Najgorsze drogi w Europie: 97 proc. tras na Ukrainie wymaga remontu