„Przeprowadzona restrukturyzacja zatrudnienia spowodowała obniżenie kosztów pracowniczych o 24,9% r/r do 289 453 tys. zł. Dzięki ścisłej kontroli i weryfikacji umów dotyczących usług zewnętrznych i konsultingowych nastąpiło obniżenie w ujęciu rocznym ponoszonych kosztów na ten cel do poziomu 53 329 tys. zł, co oznacza spadek o 32,1% r/r lub o 25 212 tys. zł" – podał bank.

W II kwartale 2013 r. koszty działania i ogólnego zarządu wyniosły 269 192 tys. zł i uległy zmniejszeniu o 27,6% r/r. Bank podał, że zarówno w II kwartale 2012 roku jak i w II kwartale 2013 roku miały miejsca aktualizacje rezerwy kosztowej związanej z wypłatą premii dla pracowników banku.

„Aktualizacje te były głównymi czynnikami obniżającymi koszty odpowiednio o 27,0 mln zł i 27,8 mln zł we wspomnianych kwartałach. Jednocześnie, na koszty w II kwartale 2012 roku wpływ miało utworzenie rezerwy na restrukturyzację zatrudnienia w wysokości 69,0 mln zł" – czytamy także.

Wynik z działalności bankowej wyniósł spadł o 18,6% do 751 mln zł w I półroczu, głównie za sprawą niższego wyniku z odsetek i wyniku z prowizji.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 505, 27 mln zł i był niższy o 21,2% w skali roku. Przychody odsetkowe obniżyły się o 16,3% r/r.

„Największy wpływ na tę zmianę miały zmniejszone przychody z tytułu odsetek od podmiotów niefinansowych, które spadły w omawianym okresie o 133 635 tys. zł r/r (lub o 15,9%) na skutek skurczenia się portfela kredytowego o 8,5%. Było to konsekwencją modyfikacji portfela kredytowego polegającej na wycofaniu się z kredytów ratalnych, samochodowych udzielanych przez pośredników, kredytów hipotecznych udzielanych w walucie obcej oraz kontynuowania dyscypliny w zakresie ryzyka kredytowego. Dodatkowo negatywny wpływ na wysokość wyniku z tytułu odsetek miały znaczne obniżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej" – podał bank.

Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnięty w 1 połowie 2013 roku wyniósł 233,45 mln zł i był niższy o 12,8% w skali roku. Bank podał, że na obniżenie wyniku w znacznym stopniu wpłynął spadek o 32,4% r/r wyniku z tytułu pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń, ponadto, wynik z transakcyjnych różnic kursowych obniżył się 11,8% r/r), a wyniku z tytułu kart kredytowych zmalał o 12,1% r/r.

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i z tytułu różnic kursowych ukształtował się na poziomie 11,85 mln zł, co oznacza spadek o 13,2% w skali roku. Wynik na aktywach dostępnych do sprzedaży wzrósł o 23,% r.r do 1,19 mln zł .

Suma bilansowa wyniosła 34,42 mld zł na koniec czerwca i nie zmieniła się w porównaniu z końcem 2012 r.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem wyniosła 2,69% na koniec czerwca wobec 3,56% rok wcześniej.

Rentowność kapitału netto (ROE) spadła do 3,65% na koniec czerwca wobec 4,30% rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 15,11% na koniec I półr. wobec 13,92% na koniec grudnia 2012 r.