Deutsche Bank, Pekao SA, PKO BP – w tych trzech bankach osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony teoretycznie mają największe szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, wynika z analizy procedur przeprowadzonej przez Dom Kredytowy Notus.

Umowa o pracę na czas określony daje możliwość uzyskania kredytu niemal w każdym banku. Jednak dodatkowe wymagania poszczególnych banków są bardzo zróżnicowane i często trudne do spełnienia przez potencjalnych kredytobiorców.

Coraz trudniej o kredyt na dom bez umowy o pracę

W ostatnich miesiącach banki mają lekką tendencję do zaostrzenia polityki w zakresie akceptowania umów na czas określony. Mimo dokładniejszego weryfikowania dotychczasowego zatrudnienia uzyskania kredytu przez osobę zatrudnioną w tej formie jest ciągle możliwe.

Ponad osiem miesięcy temu osoby z umową na czas określony miały największe szanse na przyznanie kredytu w bankach BGŻ, Deutsche Bank i Nordea. Jak wynika z analizy domu kredytowego, obecnie pozycję lidera w rankingu przejął Deutsche Bank, w którym decydującymi są kryteria proceduralne. Na podium znalazły się również banki Pekao SA i PKO BP, które to mocno awansowały w zestawieniu w porównaniu ze styczniem tego roku i wyprzedziły m.in. Getin Noble Bank, mBank / Multibank, Bank Millennium.

Reklama

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby dostać kredyt z umową na czas określony?

W przypadku zatrudnienia na czas określony w pierwszej kolejności bank ocenia dwa najistotniejsze elementy umowy. Po pierwsze, od kiedy pracujemy u obecnego pracodawcy oraz na jak długi czas zawartą mamy jeszcze umowę.

  • Staż pracy

Czasami banki sprawdzają, którą z kolei jest aktualnie obowiązująca umowa oraz czy możemy udokumentować dłuższy staż pracy. Jak można się domyślać, żaden bank nie zaakceptuje sytuacji, gdy pracujemy dopiero od kilku dni, bowiem minimalny wymagany okres zatrudnienia to 3 miesiące. Jednak nawet w przypadku spełnienia tego wymogu Bank Millennium czy Getin Noble Bank będą wymagały udokumentowania minimum 6 miesięcznego stażu pracy. Weryfikacja łącznego stażu pracy jest tym elementem oferty, który coraz więcej banków sprawdza. Nie wystarczy tylko zatrudnienie u obecnego pracodawcy, ale wymagany jest także dłuższy staż. Osoba, która dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową i nie może wykazać się wcześniejszym zatrudnieniem może mieć problem z uzyskaniem kredytu.

  • Termin wygaśnięcia umowy

Kolejnym elementem podlegającym ocenie jest długość obowiązywania umowy. Oczywistym jest, że nikt nie udzieli kredytu w sytuacji, gdy umowa wygasa jutro, czy nawet w ciągu kilku najbliższych tygodni. Niemal standardem jest minimum 6 miesięcy dalszego obowiązywania aktualnej umowy. Jednak od tej zasady są wyjątki. W Deutsche Banku czy Pekao SA termin ten jest oceniany indywidualnie, co nie zawsze będzie oznaczać łatwiejszą drogę do uzyskania kredytu. W ocenie banku muszą istnieć przesłanki do dalszego kontynuowania zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Zatem niezbędne będzie przedstawienie dokumentów (np. listy intencyjnego od pracodawcy), z których będzie wynikało z dużym prawdopodobieństwem, że umowa będzie kontynuowana na niezmienionych warunkach finansowych.

Zdolność kredytowa

Warto także zwrócić uwagę na nieco inne traktowanie umowy na czas określony i nieokreślony w kontekście liczenia zdolności kredytowej. Wiele banków mimo uzyskiwania dochodów w tej samej wysokości inaczej policzy zdolność i maksymalną kwotę kredytu.

Przykładowo, w Pekao SA osoba zarabiająca 3000 netto na umowie na czas nieokreślony może liczyć na kredyt w wysokości około 300 tysięcy złotych. Jednak przy tym samym dochodzie, ale na umowie czasowej dostępna kwota spada do około 230 tysięcy złotych.

Potwierdza to, że banki zdecydowanie ostrożniej oceniają ryzyko udzielenia kredytu w przypadku kredytobiorców, którzy nie mają stałej umowy. Taka ocena wynika z ostrożnej oceny perspektyw w naszej gospodarce.

Ranking banków

Kredyt hipoteczny dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony - wymogi formalne
Bank Od kiedy obowiązuje umowa Na ile jeszcze jest umowa zawarta Dodatkowe kryteria Suma
Deutsche Bank 6 indywidualnie 3,7
Pekao SA 6 indywidualnie 3,7
PKO BP Nie może to być pierwsza umowa Muszą istnieć przesłanki do przedłużenia umowy Jeśli umowa obowiązuje od min. 6 m-cy i na min. 3 lata wprzód to jest traktowana, jako czas nieokreślony 3,7
Getin Noble Bank 3 6 Wymagany staż minimum 6 m-cy 3,3
mBank / Multibank 3 6 3,3
Bank Millennium 3 6 Wymagany staż minimum 6 m-cy 3,3
BGŻ 6 6 3,0
Bank Pocztowy 6 6 3,0
BPH 6 6 3,0
Credit Agricole 6 6 Wymagany staż minimum 18 m-cy 3,0
BZ WBK 3 12 2,6
Alior Bank 6 12 2,3
BOŚ 6 12 2,3
Eurobank 6 12 Wymagany staż minimum 12 m-cy 2,3
ING 6 12 2,3
Raiffeisen Bank 6 24 Wymagany staż minimum 12 m-cy 1,6
Opracowanie: Dom Kredytowy Notus na podstawie aktualnej oferty banków.

Ranking proceduralny Domu Kredytowego Notus porządkuje banki pod kątem wymogów formalnych wobec kredytobiorców.

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony ważne są okresy, od jakiego dana umowa musi obowiązywać oraz czas, przez jaki jeszcze obowiązuje. Za każdy z tych elementów zostały przydzielone punkty od 1 do 4.

Najwyższą liczbę punktów dany bank mógł uzyskać w przypadku, gdy w danym zakresie instytucja ma najłagodniejsze dla klienta kryteria. Ostateczna ocena punktowa to średnia ważona z dwóch ocenianych elementów, gdzie dla okresu dotychczasowego zatrudniania zastosowano wagę 0,30, a dla czasu obowiązywania umowy „w przód” wagę 0,70.

Autorem artykułu jest Michał Krajkowski, główny analityk Domu Kredytowego Notus. Autor zastrzega, że opracowanie jest wyrazem jego osobistych opinii i poglądów i nie powinno być traktowane, jako rekomendacja do podejmowania decyzji związanych z opisywaną tematyką.