"Zarząd DM IDMSA uważa, iż wysokość kary nałożonej na spółkę przez KNF jest nieproporcjonalna do uchybienia i po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji zamierza złożyć od niej odwołanie" – czytamy w komunikacie.

Zarząd DM IDMSA oświadczył, iż nie otrzymał jeszcze decyzji KNF o karze nałożonej na spółkę, a o samym fakcie jej nałożenia, jak i jej wysokości dowiedział się ze strony internetowej KNF. W związku z tym na chwilę obecną nie jest możliwe dokładne odniesienie się do jej treści.

"Tym niemniej, podane w komunikacie z posiedzenia Komisji daty, w których utrzymywano 'skonsolidowane kapitały nadzorowane na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego' wskazują, iż nałożona na spółkę kara związana jest z ujemnym wynikiem Polskiego Banku Przedsiębiorczości za 2011 r., czyli za okres, w którym DM IDMSA posiadał 45 proc. akcji tej instytucji" – podkreślono w informacji.

Jak zaznaczono w komunikacie, strata netto banku za 2011 r. spowodowała, iż DM IDMSA przestał spełniać normy adekwatności kapitałowej na poziomie skonsolidowanym. Po zdiagnozowaniu "zarząd DM IDMSA podjął niezwłocznie działania w celu dostosowania poziomu kapitałów nadzorowanych. Po przeanalizowaniu różnych wariantów podjęto decyzję o sprzedaży całego pakietu akcji banku. Doszło do niej w połowie lipca 2012 r. i tym samym spółka ponownie odzyskała adekwatność kapitałową. Warto podkreślić, iż pomiędzy powzięciem przez Zarząd DM IDMSA informacji o niespełnianiu przez Spółkę norm kapitałowych, a sprzedażą banku i odzyskaniem adekwatności kapitałowej minęło zaledwie 2,5 miesiąca" – czytamy dalej.

DM IDMSA wskazuje również, że niezwłocznie po powzięciu informacji o niespełnianiu norm adekwatności kapitałowej zarząd poinformował o tym fakcie KNF przesyłając opis zaistniałej sytuacji, wyjaśniając jej przyczyny, a także przedstawiając kroki, które zamierzał podjąć w celu odzyskania adekwatności kapitałowej.

Reklama

W komunikacie KNF podała, że kara dotyczy niedopełniania przez DM IDM wymogu utrzymywania kapitałów nadzorowanych na poziomie wyższym niż poziom kapitału wewnętrznego. W ocenie urzędu, wymogi prawne dotyczące adekwatności kapitałowej mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego instytucji nadzorowanych przez KNF.

DM IDMSA to pierwszy polski broker, który zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Aktywa grupy wyniosły 456,08 mln zł na koniec czerwca 2013 r. wobec 525,47 mln zł na koniec 2012 r.