Wzrost ten wynika z przeliczenia cen stałych na ceny bieżące.

Przyznaną kwotę z funduszy europejskich przeliczono w oparciu o wskaźnik, uwzględniający prognozowany poziom inflacji, określony przez Komisję Europejską dla Polski na poziomie 2 proc. w skali roku.

"Podstawową kwotę – ok. 82,3 mld euro – wyliczoną z uwzględnieniem maksymalnego pułapu, jaki może osiągnąć alokacja dla państwa członkowskiego (cappingu), wyznaczonego dla Polski na poziomie 2,35 proc. PKB, powiększają środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jest to ponad 252 mln euro ze specjalnej linii budżetowej dla regionów, w których poziom bezrobocia młodzieży w wieku 15-24 lat przekracza 25%. Oznacza to, że Polska z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 otrzyma ponad 82,5 mld euro" - głosi komunikat MIR.

W ramach wszystkich programów operacyjnych Polska otrzyma ponad 76,8 mld euro, natomiast w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej do wykorzystania będzie ok. 700 mln euro. Kwoty te zwiększą środki z instrumentów oraz programów zarządzanych przez Komisję Europejską - ok. 4,1 mld euro z instrumentu Łącząc Europę, mającego na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych, a także ok. 474,5 mln euro z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

MIR informuje, że w ramach pomocy technicznej Polska otrzyma ok. 287 mln euro, a z funduszy na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich ok. 71 mln euro.

W ramach krajowych programów operacyjnych oraz programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej rozdysponowane zostanie 45,62 mld euro, z czego najwięcej pochłonie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - 27,51 mld euro. Na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych województwa otrzymają 31,25 mld euro, z czego najwięcej województwa śląskie (3,47 mld euro) i małopolskie (2,88 mld euro).

>>> Polecamy: Budżet UE na 2014 rok przyjęty przez Parlament Europejski