Oferta obejmuje emisję akcji serii C oraz sprzedaż części akcji serii B przez PCC SE, czyli sprzedającego, będącego do dnia zatwierdzenia prospektu jedynym akcjonariuszem spółki.

W transzy indywidualnej oferowanych jest do 446.699 akcji oferowanych. W transzy instytucjonalnej oferowanych jest do 2.531.296 akcji oferowanych. Intencją spółki jest zaoferowanie inwestorom w transzy indywidualnej do 15% akcji oferowanych.

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży nastąpi 30 maja.

Rozpoczęcie publicznej subskrypcji oraz przyjmowanie zapisów w transzy indywidualnej nastąpi 2 czerwca i potrwa do 4 czerwca włącznie. Dzień później rozpocznie się przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej, które zakończy się 6 czerwca.

Przydział akcji oferowanych w transzy indywidualnej i instytucjonalnej nastąpi 11 czerwca.

Reklama

Maksymalna cena akcji oferowanych została ustalona na 36,00 zł.

„Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii C w związku z zamiarem pozyskania przez spółkę środków finansowych na rozwój jej działalności. Zakładając, iż zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, a ostateczna cena będzie równa cenie maksymalnej tj. 36,00 zł. za akcję, szacunkowa wartość wpływów pieniężnych netto z emisji wyniesie około 56 mln zł. (zakładane wpływy brutto 57,2 mln zł, zakładane koszty emisji 1,2 mln zł)" – podano w prospekcie.

Spółka podała w prospekcie, że planuje inwestycje na łączną kwotę wysokości 82 mln zł, w tym kwota finansowania ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C wyniosłaby 56 mln zł, zaś finansowanie ze środków własnych to 26 mln zł.

Kwotę 45 mln zł ( w tym 35 mln zł z oferty) PCC Rokita chce przeznaczyć na zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych, kwotę 30 mln zł (16 mln zł z oferty) spółka chce wydać na zwiększenie zdolności produkcyjnych wytwórni tlenku propylenu do 40 tys. t/rok, zaś kwotę 7 mln zł (5 mln zł z oferty) przeznaczyć na badania i rozwój.

PCC Rokita przewiduje, że proces wykorzystania środków z emisji rozpocznie się w III kwartale 2014 r. W przypadku pozyskania niższych od zakładanych wpływów z emisji, spółka w większym stopniu uzupełni finansowanie realizacji założonych celów środkami własnymi lub wpływami z emisji obligacji lub kredytów komercyjnych

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu publicznej oferty udział akcji posiadanych przez dotychczasowego akcjonariusza (PCC SE) w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 85%, zaś udział w liczbie głosów PCC SE wyniesie 90%, a udział akcji posiadanych przez inwestorów uczestniczących w ofercie wyniesie 15%, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 10%.

PCC Rokita odnotował0 58,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 266,36 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 77,22 mln zł wobec 73,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1101,19 mln zł w 2013 r. wobec 1056,89 mln zł rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.