1) Jakie dodatkowe korzyści w programie Mieszkanie dla Młodych przysługują beneficjentom z dziećmi?

Przede wszystkim klienci wychowujący co najmniej jedno dziecko już na starcie mogą otrzymać dopłatę wyższą o połowę. Standardowo dofinansowanie wynosi 10 proc., a w przypadku beneficjentów z dziećmi jest to 15 proc. Dodatkowo, jeśli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania dojdzie do narodzin lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego (czwartego, piątego itd.) dziecka, można ubiegać się o dodatkowe wsparcie w wysokości 5 proc. Ostatnią korzyścią jest możliwość zakupu nieruchomości o 10 mkw. większej dla osób, które w momencie składania wniosku kredytowego wychowują co najmniej trójkę dzieci.

2) Jakie dziecko uprawnia do skorzystania z 15-proc. dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych?

Nie każdy rodzic wychowujący dziecko może otrzymać wyższą dopłatę w ramach MdM. Aby przysługiwało 15-proc. dofinansowanie dziecko musi być małoletnie lub musi przysługiwać mu zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub renta socjalna (bez względu na wiek) lub być uczące się (do 25. roku życia). Warto dodać, że pod uwagę brane są zarówno dzieci własne, jak i przysposobione, przy czym w przypadku małżeństwa warunek dotyczący przysposobienia uznaje się za spełniony, jeżeli przysposobienia dokonał przynajmniej jeden z małżonków.

>>> Czytaj również: Stabilizacja na rynku mieszkaniowym. Ceny wzrosły rocznie o 3,77 proc.

Reklama

3) Jesteśmy po rozwodzie, dzieckiem na co dzień opiekuje się była żona. Ale ja regularnie się z nim widuję. Czy biorąc kredyt w ramach MdM mogę otrzymać 15 proc. dofinansowania?

Wyższa stawka dopłat przysługuje tylko osobom wychowującym dziecko na co dzień. W tej sytuacji z podwyższonej dopłaty skorzystać może tylko żona, która jest głównym wychowawcą dziecka, i z którą owo dziecko na stałe mieszka.

4) Przygotowujemy się do złożenia wniosku o kredyt w ramach MdM. Jednocześnie spodziewamy się naszego pierwszego dziecka, które urodzi się kilka miesięcy później. Czy będziemy mogli wówczas otrzymać zwiększone dofinansowanie?

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jasno mówi, że wyższa dopłata (15 proc.) przysługuje beneficjentom, którzy w dniu składania wniosku o kredyt wychowują co najmniej jedno dziecko. Liczy się więc moment składania wniosku. Osoby i małżeństwa nie mające dzieci mogą otrzymać tylko 10-proc. dopłatę.
Warto jednak pamiętać, że bez względu na wysokość wyjściowej dopłaty, w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania można otrzymać dodatkowe 5 proc. Ubiegać się o nie można w związku z urodzeniem lub przysposobieniem trzeciego lub kolejnego (czwartego, piątego itd.) dziecka w ciągu pięciu lat od nabycia mieszkania objętego dopłatą MdM.

5) Mamy kredyt z dopłatami MdM i spodziewamy się trzeciego dziecka. Co trzeba zrobić, by otrzymać dodatkowe środki w ramach programu?

Należy w ciągu pół roku od narodzin (lub przysposobienia) dziecka złożyć w banku wniosek o spłatę części kredytu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające narodzenie (lub przysposobienie) dziecka. Gdy pieniądze trafią z Banku Gospodarstwa Krajowego do banku kredytującego, obniży on kapitał kredytu i dokona ponownej kalkulacji rat kredytowych.

6) Kim wg programu MdM jest osoba samotnie wychowująca dzieci?

Ustawa mówi, że w rozumieniu programu osoba samotnie wychowująca dziecko to jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka, który samotnie je wychowuje pod warunkiem, że jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się też osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

>>> Polecamy: Program MdM: sprzedaż mieszkań podskoczyła w maju