Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1578 PLN za euro, 3,6578 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,8516 PLN wobec franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,218% w przypadku papierów 10-letnich.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym przyniosło utrzymanie silniejszej, krajowej waluty na bazie osłabienia dolara na szerokim rynku. W dalszym ciągu jest to pochodna wtorkowego wystąpienia szefowej FED przed amerykańskim Kongresem, gdzie stanowisko J. Yellen odebrane zostało mniej jastrzębio niż oczekiwano. W konsekwencji zniżkujący dolar przełożył się na poprawę nastrojów na bardziej ryzykownych walutach EM – poza PLN zyskuje również węgierski forint czy rumuński lej. Warto ponadto zauważyć, iż również polski dług zanotował trzy udane sesje, gdzie rentowności spadały w ślad za wzrostem wyceny amerykańskich obligacji. Dodatkowo zbliża się moment rozpoczęcia skupu aktywów przez EBC, a to powoduje, iż aktywa cechujące się wyższymi stopami procentowymi (jak PLN) mogą znaleźć się w centrum zainteresowania kapitału ze Strefy Euro. W kraju natomiast czekamy na marcowe posiedzenie RPP, gdzie najprawdopodobniej zapadanie decyzja o obniżce stóp procentowych o 25-50pb. Scenariusz ten jest o tyle domyślny, iż w trakcie wczorajszej konferencji nawet przedstawiciel MF (Kotecki) stwierdził, iż średnioroczna inflacja będzie ujemna i czekają nas najprawdopodobniej dalsze obniżki stóp. Jest to oczywiście czynnik teoretycznie działający na niekorzyść złotego, jednak trudno tutaj mówić o jakimś zaskoczenia na polu oczekiwań.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej znaczących publikacji makroekonomicznych z kraju. GUS pod wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych w IV kw. 2014r., a BIEC zaprezentuje wskaźnik wyprzedzający koniunktury. Odczyty te zostaną jednak pominięte przez inwestorów, którzy bardziej skupią się na dzisiejszych danych ze Strefy Euro (koniunktura gosp.) oraz USA (inflacja CPI oraz zamówienia na dobra trwałe).

Z rynkowego punktu widzenia sytuacja techniczna na PLN uległa polepszeniu z opcją na podbicie kwotowań BOSSA PLN w górę. Kurs EUR/PLN oscyluje przy wsparciach na 4,15-4,16 PLN, jednak to układ na USD/PLN rodzi szansę wzrostu wyceny PLN wobec dolara amerykańskiego. W przypadku przekroczenia zakresu 3,6525 PLN moglibyśmy obserwować zejście w kierunku 3,5880 PLN. Na parze CHF/PLN obserwujemy kontynuację trendu spadkowego.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.