Wartość odpisów wyniosła 748,6 mln zł w I półroczu wobec 971,1 mln zł rok wcześniej.

"Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw na dzień 30 czerwca 2015 roku odzwierciedla kontynuację konserwatywnego podejścia grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w zakresie wyceny ryzyka kredytowego. Poprawa wyniku z odpisów w porównaniu do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,9% r/r wynika głównie z poprawy wyniku na kredytach gospodarczych" - czytamy w raporcie.

Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 0,82% i poprawił się o 0,4 p.p. w porównaniu do końca I półrocza 2014 roku.

Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości w portfelu kredytowym brutto na 30 czerwca br. wyniósł 6,9% i wzrósł o 0,1 p.p. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości dla grupy kapitałowej banku na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 62,9% i wzrósł o 1,1 p.p. w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

>>>> Czytaj też: PKO BP podał wyniki finansowe. Jest lepiej od prognoz

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyniosły 185,3 mld zł na koniec czerwca 2015 roku. Ich wolumen wzrósł w stosunku do końca 2014 roku o 5,8 mld zł, głównie w efekcie przyrostu wolumenów kredytów mieszkaniowych.

"W strukturze rodzajowej portfela kredytowego brutto główną pozycję stanowią kredyty i pożyczki mieszkaniowe (102,6 mld zł), których przyrost o 4,5 mld zł w porównaniu z końcem 2014 roku determinował wzrost portfela kredytów udzielonych klientom.  W I półroczu 2015 roku odnotowano także wzrost kredytów konsumpcyjnych oraz należności od podmiotów gospodarczych łącznie o 1,7 mld zł" - czytamy także. 

Na koniec I półrocza 2015 roku wartość zobowiązań wobec klientów wyniosła 179,1 mld zł i wzrosła o 4,7 mld zł w stosunku do końca 2014 roku. Zobowiązania wobec ludności wyniosły 131,7 mld zł (+3,0 mld zł w stosunku do końca 2014 roku), zaś zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych sięgnęły 40,5 mld zł na koniec czerwca (-0,4 mld zł w stosunku do końca 2014 roku).

Wskaźnik kredyty do depozytów wyniósł 103,5% na koniec czerwca 2015 wobec 102,9% na koniec ub. roku.

W I półroczu 2015 roku wskaźnik rentowności kapitałów (ROE) spadł o 2,7 p.p. w ujęciu rocznym, w efekcie niższego poziomu zannualizowanego zysku netto (-12% r/r), przy wzroście średnich kapitałów o 10,4% r/r.

"Niższy współczynnik rentowności kapitałów odzwierciedla tendencję na rynku, niższe wyniki odnotowuje cały sektor bankowy" - podał bank.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) spadł o 0,4 p.p. w stosunku do I półrocza 2014 roku.