Poczta Polska złożyła ofertę na świadczenie usług pocztowych na rzecz sądów powszechnych o wartości 293,11 mln zł brutto, a Polska Grupa Pocztowa (PGP) - spółka zależna InPostu - ofertę o wartości 475,58 mln zł brutto, podał InPost.

Cena ma 70-proc. wagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty i InPost szacuje, że oferta Poczty Polskiej otrzyma wyższą punktację. Jednocześnie spółka uważa, że Poczta Polska świadczy usługi na rynku komercyjnym poniżej kosztów w celu eliminacji konkurencji, co jest sprzeczne z prawem polskim i unijnym.

"Cena zaproponowana przez Pocztę Polską budzi nasze zdumienie i jest znacznie poniżej cen oferowanych przez nią na rynku detalicznym, jak również na rynku zamówień publicznych. Zakres i wysokie wymagania postawione przez zamawiającego w przetargu, które są niespotykane w żadnym innym zamówieniu, w żaden sposób nie uzasadniają tak niskiej ceny przy tak wysokich kosztach zarządu w Grupie Poczty Polskiej (sięgający 570 mln zł rocznie), jak również innych kosztach ponoszonych przez PP. Przychody z kontraktu sądowego w żaden sposób nie pokryją kosztów operacyjnych i odpowiadających im kosztów stałych - co może być istotnym czynnikiem analizy finansowej inwestorów podczas zapowiadanego IPO czy emisji obligacji Poczty Polskiej" - czytamy w komunikacie PGP.

Co więcej, Poczta Polska oferowała sądom obsługę korespondencji o wartości 580 mln zł bez VAT na dwa lata (w 2013 roku), a teraz zaoferowała obsługę na 3 lata za około 240 mln zł bez VAT, podano w komunikacie. Według PGP, budzi to zdziwienie, ponieważ podczas posiedzenia komisji sejmowej w 2014 roku Poczta obszernie tłumaczyła, iż nie mogła zaoferować niższych cen na obsługę korespondencji Ministerstwa Sprawiedliwości ze względu na wymogi regulacyjne jak i kosztowe.

Według PGP, oferta Poczty Polskiej oznacza, że roczne przychody z kontraktu na obsługę sądów wyniosą ok. 80 mln zł. Przychody te będą ok 60% niższe w porównaniu do obecnie osiąganych przychodów przez PGP z obecnego kontraktu (ok. 200 mln zł rocznie). Podobna sytuacja miała miejsce w niedawno toczącym się przetargu na obsługę korespondencji administracji skarbowej - gdzie Poczta Polska zaoferowała cenę netto 83,3 mln zł - podczas gdy dotychczas świadczyła tę samą usługę za ok. 267 mln zł - czyli trzykrotnie drożej, podano w materiale.

"Daje to bardzo poważne argumenty do podejrzeń, że Poczta Polska świadczy usługi na rynku komercyjnym poniżej kosztów w celu eliminacji konkurencji, co jest sprzeczne z prawem polskim i prawem unijnym. Wszystko powyższe wskazuje, że możemy mieć do czynienia z działaniem zabronionym. InPost i PGP działają na zasadach obowiązujących w obrocie gospodarczym - nie możemy oferować zaniżonych cen gdyż jest to działanie na szkodę spółki. Rozważamy zatem podjęcie działań mających na celu eliminację takich niedozwolonych zachowań" - czytamy dalej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego organizowane jest przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, na "świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz sądów powszechnych". Okres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria o następującej wadze:
a) cena brutto - 70%
b) wolumen doręczenia (gwarantowany wolumen doręczenia lub awizowania krajowych przesyłek pocztowych rejestrowanych) - 5%
c) terminy zwrotu (gwarantowany termin w dniach zwrotu do nadawcy przesyłki pocztowej awizowanej) - 5%
d) obszar dostępności Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (procent wszystkich kodów pocztowych, będących w powszechnym użyciu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla których będzie świadczona usługa elektronicznego potwierdzenia odbioru) - 5%
e) kryterium społeczne (procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie doręczania i wydawania przesyłek sądowych) - 15%.


W ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert wskazanych powyżej, oferta PGP ma następujące wartości:

a) cena - 475 577 919,20 zł;
b) wolumen doręczenia - 98%;
c) terminy zwrotu:
• przesyłki - 4 dni;
• potwierdzenia odbioru - 3 dni;
d) obszar dostępności Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru:
• I etap (na dzień 02.01.2016 r.) - 100%;
• II etap (w terminie 6 miesięcy po 02.01.2016 r.) - 100%;
e) kryterium społeczne - 85%;

W ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert wskazanych powyżej, oferta Poczty Polskiej ma - w ocenie InPostu - następujące wartości:

a) cena - 293 110 106,32 zł;
b) wolumen doręczenia – 100%;
c) terminy zwrotu:
• przesyłki - 4 dni;
• potwierdzenia odbioru - 3 dni;
d) obszar dostępności Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru:
• I etap (na dzień 02.01.2016 r.) - 76%;
• II etap (w terminie 6 miesięcy po 02.01.2016 r.) - 100%;
e) kryterium społeczne - 95%, podano w komunikacie.

W ocenie InPostu, w ramach kryteriów oceny ofert, oferta PGP powinna otrzymać łącznie 67,79 pkt, a Poczty Polskiej - 97,9 pkt.

"Na obecnym etapie zamawiający nie określił jeszcze ilości punktów dla ofert złożonych przez Pocztę Polską S.A. oraz PGP S.A. W kolejnym etapie zamawiający dokona badania ofert, przyznania punktów dla każdej złożonej oferty w oparciu, o kryteria wskazane powyżej, a także wyboru najkorzystniejszej oferty. Emitent wskazuje jednocześnie, iż obecnie nie ma pewności, z kim (Poczta Polska S.A., czy PGP S.A.) zamawiający zawrze umowę w ramach przetargu" - podsumowano w komunikacie.

InPost to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa. Zadebiutowała w październiku 2015 roku na GPW. Należy do grupy kapitałowej Integer.pl, również notowanej na warszawskiej giełdzie.

>>> Czytaj też: Brzoska i InPost będą mieć konkurencję. Duńskie "paczkomaty" wchodzą do Polski