Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Rank Progress

Rank Progress uznaje sprzedaż posiadanych części obiektów handlowych za swój priorytetowy cel na najbliższy czas, poinformował prezes Jan Mroczka. Przygotowuje też emisję obligacji w celu zrefinansowania zobowiązań. "To dla nas w tej chwili podstawowy plan. Równolegle pracujemy jednak nad alternatywnymi rozwiązaniami, które poprawiłyby naszą pozycję gotówkową i płynność finansową. Przygotowujemy też emisję obligacji w celu zrefinansowania zobowiązań i obniżenia kosztów finansowych. Najbliższe tygodnie zdecydują o tym, w którą stronę pójdziemy" - powiedział Mroczka, cytowany w komunikacie. Jego zdaniem, trudno uzasadnić spadek kursu akcji przedłużającymi się negocjacjami. „Obecna wycena z pewnością nie odzwierciedla wartości firmy" - stwierdził prezes Rank Progress.

Grupa PBG

Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła ok. 5,4 mld zł wg stanu na 1 października br., z czego ok. 590 mln zł przypada do realizacji w 2015 roku, podała spółka. "1 października 2015 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła ok. 5,4 mld zł, z czego ok. 590 mln zł przypada do realizacji w 2015 roku. Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego - 94% [czyli 5 080 mln zł]. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw - prawie 6% [czyli 320 mln zł]. Pozostałe segmenty nie mają istotnego znaczenia" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Best, Kredyt Inkaso

Best zakłada, że walne zgromadzenia Best i Kredyt Inkaso w sprawie planu połączenia, w tym parytet wymiany akcji, odbędą się w I kwartale 2016 r., poinformował prezes Best Krzysztof Borusowski. Best przewiduje, że fuzja prawna spółek może zostać sfinalizowana w I połowie przyszłego roku. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen optymalizuje strukturę i koncentruje się na kluczowych z punktu widzenia koncernu obszarach działalności: rozwoju segmentu downstream, detalu oraz poszukiwań i wydobycia, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Marek Podstawa. Grupa sprzedaje aktywa transportowe i kolejowe. "Transport samochodowy jest usługą, jaką można dzisiaj kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców i dlatego z perspektywy producenta paliw i chemikaliów nie stanowi ona strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości ani nie daje unikalnych przewag konkurencyjnych. Sprzedaż tych aktywów i przejęcie obsługi transportowej naszych produktów przez wyspecjalizowaną firmę logistyczną zapewni nam wysoką jakość obsługi bez konieczności angażowania czasu naszych menadżerów w jej bezpośredni nadzór" - powiedział Podstawa, cytowany w komunikacie.

>>> Zobacz też kwartalne wyniku finansowe spółek

Erbud

Erbud widzi potencjał wzrostu r/r wyników finansowych grupy w całym 2015 r. i szacuje, że przychody mogą przekroczyć 1,73 mld zł wobec 1,69 mld w 2014 r., wynika z informacji spółki. W IV kw. "wzrostowe" pozostaną segment inżynieryjno-drogowy oraz budownictwo dla energetyki. "W okresie I-III kw. br. grupa zanotowała skonsolidowaną sprzedaż o wartości 1,334 mld zł. Do przerobienia w br. jest zaplanowane jeszcze ok. 400 mln zł. W omawianym okresie EBIT grupy wyniósł 42,8 mln zł, tj. 63% wzrostu r/r. W oparciu o bieżące dane oraz portfel zleceń zarząd widzi potencjał wzrostu wyników finansowych grupy w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. Priorytetem pozostaje poprawa zysków i rentowności. Na koniec września br. marża operacyjna grupy wyniosła 3,2%" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za III kw. 2015 r.

Erbud miał portfel zamówień o wartości ok. 1,23 mld zł na koniec III kw. br. (wobec 1,53 mld zł rok wcześniej) z czego na 2015 r. przypadało 407 mln zł, podała spółka. Ponadto w okresie października-listopada spółka zawarła kontrakty na łączną kwotę 200 mln zł. Na koniec września br. łączna wartość złożonych w od początku roku przez spółkę ofert wyniosła 11,254 mld zł, z czego na dzień publikacji raportu kwartalnego pozostało nierozstrzygniętych ofert na kwotę 5,1 mld zł. "Na koniec III kw. br. Grupa miała portfel zamówień o wartości ok. 1 227 000 tys. zł, z czego do realizacji w bieżącym roku zaplanowanych jest ok. 407 000 tys. zł. Dla porównania na koniec września 2014 r. portfel zamówień Grupy wyniósł 1 526 000 tys. zł. W październiku-listopadzie br. Grupa podpisała kolejne 9 kontraktów na łączną kwotę ok. 200 mln zł" - czytamy w komentarzu do raportu kwartalnego.

Rafako

Wartość portfela zamówień Rafako na dzień 30 września br. wynosiła blisko 4,9 mld zł wobec ok. 5,8 mld zł na koniec 2014 r., z czego na grupę Rafako przypadało ok. 1,4 mld zł, a na SPV Jaworzno ok. 3,5 mld zł, podała spółka. "Największą część stanowi projekt Jaworzno - 4 mld zł, z czego 0,5 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 3,5 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako, z czego do wykonania zostało 2,44 mld zł). Wszystkie zlecenia w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego" - czytamy w raporcie za III kw.

Rafako uczestniczy w przetargach, które znajdują się na różnym etapie, a ich łączna wartość wynosi około 7 mld zł, poinformował wiceprezes spółki Krzysztof Burek. "Mamy nadzieje, że w tym roku pochwalimy się kolejnymi podpisanymi kontraktami. Uczestniczymy obecnie w przetargach, które są na różnym etapie postępowania za łączną kwotę ok. 7 mld zł. Są to przetargi, gdzie zostały złożone oferty, część znajduje się w fazie negocjacji lub po wstępnej akceptacji, część gdzie jesteśmy na krótkiej liście, a niektóre są wygrane przez nas, ale nie ma podpisanych jeszcze umów" - powiedział Burek podczas konferencji prasowej.

Awbud

Awbud realizuje portfel zleceń o wartości 287 mln zł, podała spółka. W kolejnych kwartałach liczy na zwiększenie wartości kontraktów i satysfakcjonujące marże. "Aktualnie Grupa Awbud realizuje portfel zleceń o wartości 287 mln zł. Do największych aktualnie realizowanych kontraktów należą Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej o wartości 52,5 mln zł, Zakład Separacji Popiołu na terenie EC Siekierki o wartości 38,6 mln zł oraz rozbudowa Fabryki Pentair w Dzierżoniowie o wartości 30,5 mln zł" - czytamy w komentarzu do wyników spółki za III kw. 2015 r. Spółka przeprowadziła reorganizację, w ramach której m.in. wzmocniono działy odpowiadające za pozyskiwanie nowych kontraktów.

Scanmed, Polska Grupa Medyczna

Scanmed Multimedis złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Polską Grupą Medyczną sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, podał Urząd. Wniosek wpłynął 10 listopada br., sprawa jest w toku, podał UOKiK. "Zamiar koncentracji dotyczy przejęcia przez Scanmed Multimedis S.A. z siedzibą w Krakowie wyłączanej kontroli nad Polską Grupą Medyczną sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i jej spółkami zależnymi" - czytamy w komunikacie. Scanmed Multimedis prowadzi działalność na rynku ochrony zdrowia w Polsce świadcząc kompleksowe usługi medyczne. Polska Grupa Medyczna prowadzi działalność w zakresie leczenia szpitalnego, w tym w szczególności w zakresie kardiologii.

Ursus

Ursus spodziewa się kolejnych wzrostów sprzedaży w przyszłym roku w związku z uruchomieniem unijnego programu na zakup sprzętu rolniczego i realizacji kontraktów zagranicznych, podała spółka. >>>>

Alterco, Kerdos Group i Clean&Carbon Energy

W związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek Alterco, Kerdos Group i Clean&Carbon Energy od 17 listopada br., podała giełda. >>>>

Apator

Apator nie koryguje rocznej prognozy zysku netto, jednak zakłada, że ostateczny wynik będzie bliższy dolnej granicy przedziału, tj. 72 mln zł, podała spółka. "Biorąc pod uwagę wykonanie zysku netto za 9 miesięcy 2015 roku, jak również perspektywy sprzedaży w IV kwartale, zarząd Apator S.A. nie koryguje prognozy rocznej skonsolidowanego zysku netto na poziomie 80 mln zł [...]. Jednocześnie zarząd zwraca uwagę, że ostateczny poziom wyniku netto, z dużym prawdopodobieństwem, będzie bliższy dolnej granicy przedziału prognozy tj. 72 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Krynica Vitamin

Oferta publiczna do 7,08 mln akcji Krynica Vitamin rozpocznie się dziś od publikacji ceny maksymalnej w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Krynica Vitamin liczy na pozyskanie 20-30 mln zł netto dzięki ofercie do 1 598 062 nowo emitowanych akcji serii B, w ofercie znajdzie się także 5 486 682 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Zarząd Krynica Vitamin zarekomenduje przeznaczenie 30-80% tegorocznego zysku na dywidendę, podała spółka w prospekcie emisyjnym. >>>>

Cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej spółki Krynica Vitamin została ustalona na 12,25 zł za akcję, podała spółka. Oznacza to, że wartość oferty publicznej ponad 1,5 mln akcji nowej emisji wyniesie blisko 20 mln zł brutto. >>>>

Waripmex

Warimpex sprzedał prywatnemu inwestorowi 60% udziałów w hotelach angelo i Liner położonych przy międzynarodowym porcie lotniczym Kolcowo w Jekaterynburgu, poinformowała spółka. Wartość transakcji nie została ujawniona. "Sprzedaż naszych większościowych udziałów w obydwu hotelach nastąpiła w trudnych obecnie warunkach rynkowych w Rosji, lecz z pewnością znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w naszym bilansie" - powiedział prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w komunikacie. Transakcja sprzedaży została sfinalizowana 29 września br. i ogłoszona po upływie okresu oczekiwania uzgodnionego przez obie strony. "Mimo wycofania się z Jekaterynburga, Rosja pozostaje jednym z naszych najważniejszych rynków, gdzie z powodzeniem realizujemy projekt Airportcity St. Petersburg. Niedawno ukończyliśmy drugi etap budowy położonego tam biurowca Zeppelin, który został już w całości wynajęty" - powiedział Jurkowitsch.

ZM Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania mogą w tym roku przekroczyć poziom 1 mld zł sprzedaży po raz pierwszy w swojej historii, poinformował prezes Grzegorz Minczanowski. "Rok 2015 może być pierwszym w historii spółki, kiedy przekroczymy barierę 1 mld zł sprzedaży" - powiedział Minczanowski, cytowany w komunikacie. Dodał, że w samym III kwartale br. spółka zwiększyła przychody o 26%, m.in. dzięki rynkowemu sukcesowi propozycji na sezon grillowy. Pierwszy raz w historii kwartalne przychody przekroczyły próg 300 mln zł, podkreślił.

Sfinks

Sfinks Polska zaktualizował strategię i prognozy na lata 2015-2020 i przewiduje obecnie co najmniej podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku. W przypadku inwestycji spółki zakładane jest osiąganie EBITDA restauracji w wysokości minimum 20% oraz EBITDA z restauracji franczyzowych na poziomie 7%, podała firma. Kolejny cel to osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika Dług/EBITDA nieprzekraczającego 3,5x. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo określa synergie z zakupionymi od PKN Orlen przewoźnikami Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia na co najmniej 10 mln zł rocznie, poinformował prezes Adam Purwin. Według niego, kupowane spółki mogą w ramach grupy PKP Cargo stworzyć wyspecjalizowany podmiot z perspektywami rozwoju także na rynku międzynarodowym.>>>>

J.W. Construction

J.W. Construction Holding zamknął III kw. br. na poziomie 466 sprzedanych lokali, co oznacza wzrost o 50% r/r, podała spółka. Po pierwszych III kwartałach br. odnotowano sprzedaż na poziomie 1189 lokali wobec 807 sprzedanych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Obecnie grupa realizuje 11 inwestycji deweloperskich na 2 852 lokali. Przychody grupy w pierwszych III kwartałach 2015 r. wyniosły ponad 172 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży 40 mln zł, zysk netto 1 mln zł, przy marży brutto ze sprzedaży na poziomie 23%, podano w komunikacie.

Inno-Gene

Inno-Gene podtrzymuje plany przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW w I połowie 2016 r., poinformowała spółka. W trzecim kwartale dużo uwagi poświęciliśmy przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji. Pozwoliło nam to pozyskać 4 mln zł, które zabezpieczają potrzeby kapitałowe Inno-Gene w średniej perspektywie" - powiedział prezes Jacek Wojciechowicz, cytowany w komunikacie. Spółka koncentruje się na rozwoju oferty wysokomarżowych testów genetycznych wykonywanych najnowocześniejszą technologią - NGS (ang. Next Generation Sequencing), podano także.

ZUE

ZUE ma w portfelu zamówień ok. 700 mln zł, w większości na 2016 r., i uczestniczy w przetargach o wartości ok. 8,5 mld zł, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Szacunkowa wartość przetargów, w których uczestniczymy, wynosi ok. 8,5 mld zł" - powiedział wiceprezes Marcin Wiśniewski podczas konferencji prasowej. Zarząd poinformował, że spółka jest zainteresowana wszystkimi przetargami na roboty kolejowe, ogłaszanymi obecnie w Polsce, i we wszystkich składa wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniach.

PHN

Spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zawarła umowę dotyczącą nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej nr 409 i prawa własności posadowionego na niej budynku Alchemia II - obiektu biurowego klasy A o powierzchni ok. 25 tys. m2, poinformowała spółka.

K2 Internet

Grupa K2 Internet liczy na dalszą poprawę wyników w IV kw. 2015 r., biorąc pod uwagę m.in. pozytywną dynamikę rynku reklamy online oraz aktualny portfel zamówień, poinformował prezes Tomasz Tomczyk. "Biorąc pod uwagę pozytywną dynamikę rynku reklamy online, aktualny portfel zamówień, a szczególnie realizację planów sprzedażowych przez spółkę Oktawave, liczymy na dalszą poprawę wyników Grupy K2 Internet w czwartym kwartale 2015 r. Jednocześnie, w związku z inną proporcją realizowanych projektów w kwartałach trzecim i czwartym b.r. w porównaniu do roku 2014, kiedy to ostatni kwartał był wyjątkowo pomyślny dla Grupy, ambicją zarządu jest uzyskanie w czwartym kwartale bieżącego roku wyniku operacyjnego zbliżonego do poziomu sprzed roku, z pominięciem efektu zdarzeń jednorazowych tj. odpisów na trwałą utratę wartości, które odnotowaliśmy w roku 2014" - powiedział Tomczyk, cytowany w komunikacie.

Action

Action "intensywnie poszukuje" spółek do akwizycji w Polsce, mając na celu wprowadzenie do oferty nowych marżowych produktów i usług, podała spółka w prezentacji. Jednocześnie Action chce przede wszystkim efektywniej wykorzystać posiadane kanały sprzedaży i kontynuuje kontynuuje tworzenie nowych zespołów sprzedażowych, poinformował prezes Piotr Bieliński. "Przekształcamy Action w międzynarodową grupę handlową. Chcemy przede wszystkim efektywniej wykorzystać posiadane kanały sprzedaży, z naciskiem na e-commerce oraz rozszerzyć ofertę o nowe grupy produktów" - powiedział Bieliński podczas konferencji prasowej. Oczywiście, dla grupy podstawą będzie IT i RTV/AGD, ale buduje ona kompetencje w handlu nowymi kategoriami, a najważniejszym wyróżnikiem pry podejmowaniu decyzji ma być zyskowność i atrakcyjność nowych grup produktów.

Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson planuje otworzyć w tym roku jeszcze 5 sklepów marki Femestage, która zadebiutowała w kwietniu br., tak by na koniec roku jej sieć liczyła 18 placówek, poinformował prezes Adam Skrzypek. "Trzeci kwartał zamknęliśmy liczbą 10 sklepów, na początku IV kwartału otworzyliśmy kolejne 3, do końca roku planujemy otworzyć jeszcze 5, tak aby w nowy rok wejść z liczbą 18 placówek. Zamierzamy rozwijać się także w 2016 roku, powinno powstać około 5 do 10 nowych sklepów" – powiedział Skrzypek podczas konferencji prasowej. Prezes podkreślił także, że nowe placówki otwierane będą jedynie w galeriach handlowych w dużych i średnich miastach Polski. Markę promuje znana projektantka Eva Minge, która jest jej dyrektorem kreatywnym.

Capital Park

Capital Park uzgodnił term sheet w kwestii finansowania bankowego dla swojego stołecznego projektu wielofunkcyjnego ARTNorblin i zakłada rozpoczęcie jego realizacji pod koniec I połowy przyszłego roku, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. "ARTNorblin może ruszyć pod koniec I półrocza. Obecnie pracujemy nad finansowaniem bankowym" - powiedział Juszczyk podczas konferencję prasową.

T-Bull

Producent gier mobilnych T-Bull chce wejść na rynek główny GPW w połowie przyszłego roku, poinformował prezes Damian Fijałkowski. "Chcemy wejść na główny rynek GPW w połowie 2016 roku. Kończymy rozmowy z domami maklerskimi. Chcemy być jedną z dwóch firm na GPW, które tworzą gry na platformy mobilne. Cel to stać się jednym z największych producentów gier mobilnych na świecie w ciągu 5 lat pod względem przychodów" - powiedział Fijałkowski podczas konferencji prasowej.

Synektik

Synektik liczy, że w IV kwartale tego roku wypracuje zysk netto i cały rok zamknie "na plusie", poinformował wiceprezes Dariusz Korecki. Na początku roku spółka przedstawi nową strategię do roku 2020. "W czwartym kwartale oczekujemy pozytywnych wyników finansowych. Dostarczymy kilka dobrych umów, więc rok do roku sprzedaż powinna być wyższa" - powiedział Kozanecki podczas konferencji prasowej.

Kruk

Kruk podpisał dziś umowy spółki Kruk Espana S.L. z siedzibą w Madrycie, w której posiada 100% udziałów, podała spółka. Kruk szacuje, że pod względem wartości nominalnej nabywanych i obsługiwanych portfeli wierzytelności rynek hiszpański jest większy niż polski. >>>>

Enea

Enea jest zainteresowana akwizycjami w kogeneracji i odnawialnych źródłach energii. Nie otrzymała oficjalnej propozycji przejęcia elektrowni w Rybniku, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>>

Enea rejestruje fundusz Venture Capital Enea Innovation, który będzie inwestował w startupy rozwijające technologie przydatne dla grupy, poinformował wiceprezes ds. korporacyjnych Paweł Orlof. "W ubiegłym tygodniu złożyliśmy do KRS wniosek o zarejestrowanie pierwszego w Polsce funduszu tego typu – Venture Capital Enea Innovation" – powiedział Orlof podczas konferencji prasowej. Dodał, że powołanie funduszu to efekt decyzji podjętej po 16 miesiącach analiz. Tworząc ten podmiot, Enea czerpała z wzorców takich krajów jak Izrael, USA i Niemcy.

Obniżenie średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) obniży EBITDA Enei o 90 mln zł w 2016 r., co nie przełoży się znacząco na plany spółki, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Dalida Gepfert. "Na samym WACC będziemy mieli 90 mln zł r/r mniej, to nie jest kwota determinująca nasze inwestycje czy działalność" – powiedziała Gepfert podczas konferencji prasowej. W 2016 r. poziom WACC zmniejszy się do 5,279% z 7,197% w 2015 r.

CTE

Akcjonariusze Cenospheres Trade&Engineering (CTE) podjęli decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 650 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda (co stanowi 21,7% obecnego kapitału zakładowego), podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w ofercie publicznej. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal porozumiał się wstępnie z wierzycielami finansowymi ws. wyodrębnienia Zakładu Mostostal Siedlce do oddzielnej spółki, podał Polimex. >>>>

Trakcja

Trakcja PRKiI zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na "Zaprojektowanie i budowę urządzeń teletechniki i systemów IT na dworcu Łódź Fabryczna oraz w tunelu dojazdowym i stacji wraz z integracją z systemami obcymi", wartą 34,88 mln zł netto, podała spółka. Termin ukończenia robót przypada 15 lipca 2016 r., czytamy w komunikacie. W osobnym komunikacie Trakcja podała, że na mocy aneksu do umowy z PKP PLK wydłużyła termin realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew od km 2,250 do km 7,200 wraz z urządzeniami srk i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Widzew oraz modernizacji linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska, z 14 grudnia 2015 r. do maksymalnie 30 sierpnia 2016 r.

Tell

Akcjonariusze Tell zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 4,13 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., czyli 0,6 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>

Wasko

Spółka zależna Wasko - COIG podpisała umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW) na obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych, poinformowało Wasko. Wartość umowy to 77,1 mln zł brutto. Przedmiotem zawartej umowy jest kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych KHW przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, podała spółka.

BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwia się planom zakupu przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji Sygma Bank Polska SA, podała Komisja. >>>>

Alior Bank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zapoznała się z zawiadomieniem od Alior Banku w sprawie zamiaru prowadzenia działalności w formie oddziału na terytorium Rumunii i prześle notyfikację właściwym władzom nadzorczym w Rumunii, podała KNF. "Notyfikacja spełnia wymagania określone art. 48c ustawy Prawo bankowe oraz jest zgodna z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 926/2014, więc zostanie przesłana przez KNF właściwym władzom nadzorczym Rumunii" - czytamy w komunikacie.

Unified Factory

Unified Factory, producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, zamierza zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych tygodni, podała spółka. >>>>