Stalprodukt

Stalprodukt nabył w ramach I transzy programu skupu akcji własnych 358 400 akcji imiennych uprzywilejowanych po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję. Akcje te mają 5,33% udziału w kapitale zakładowym i 10% udziału na WZA, podała spółka. "Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 716 800 zł a ich udział w kapitale zakładowym emitenta wynosi 5,33%. Nabyte akcje uprawniają do wykonywania 1 792 000 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, co stanowi 10% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu emitenta" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen 

Wojciech Jasiński nowym prezesem PKN Orlen. Zdecydowała o tym rada nadzorcza koncernu, która wcześniej ze stanowiska prezesa zarządu odwołała Jacka Krawca - poinformowano w komunikacie.>>>>

PKP Cargo

Zgodnie z zawartym porozumieniem, strony zobowiązały się do podjęcia działań w celu zakończenia sporu zbiorowego.>>>>  

Sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym, poinformowała spółka. >>>>  

Getin Holding 

Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego rosyjskiej LLC Carcade z cypryjską Siderock Trading and Investments Limited - spółką powiązaną z rosyjskim Forus Bankiem, podała spółka. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 3 mld rubli (169,5 mln zł). >>>>  

Hawe Telekom 

Hawe Telekom nie przydzieliło obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01, emitowanych w ramach restrukturyzacji zadłużenia, podała spółka. >>>>  

Polcolorit 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polcoloritu zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji i wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka. >>>> 

Immofinanz 

Immofinanz miał 132,2 mln euro zysku netto w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 maja - 31 października 2015) wobec 3,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Trans Polonia 

TP - spółka z grupy kapitałowej Trans Polonia - złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Orlen Transport, podał Urząd. >>>>  

Olympic

Olympic Entertainment Group AS (OEG) sfinalizowało nabycie 100% akcji litewskiego operatora zakładów sportowych UAB Orakulas, podała spółka. Strony uzgodniły wcześniej, że nie ujawnią wartości transakcji. >>>>  

Best i Kredyt Inkaso 

Best i Kredyt Inkaso szacują, że łączne synergie wynikające z połączenia spółek po stronie wpłat w latach 2016-2020 wyniosą ponad 400 mln zł, a oszczędności kosztowe - blisko 30 mln zł, podały spółki. W ciągu 5 lat połączony podmiot ma zmniejszyć dystans do lidera rynku i podwoić wartość portfela. >>>>  

Scenariusz bazowy dla strategii podmiotu powstałego w wyniku połączenia Best i Kredyt Inkaso zakłada możliwość przeprowadzenia publicznej oferty akcji w 2017 r. i wypłaty dywidendy od 2019 r., poinformował prezes Best Krzysztod Borusowski. >>>> 

Vantage  

Zarząd GPW wyznaczył dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 24,53 tys. obligacji na okaziciela serii H spółki Vantage Development o łącznej wartości nominalnej 24,53 mln zł na piątek, 18 grudnia, poinformowała spółka. "Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 'VTG0418'" - czytamy w komunikacie.

Bank Ochrony Środowiska  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (Respect Index). W jego skład weszły 23 firmy, w tym jedna nowa - Bank Ochrony Środowiska, podała giełda. >>>>  

Orion Investment 

Akcje spółki Orion Investment zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 5,15% wobec ceny odniesienia i wyniósł 89,9 zł. >>>> 

Orion Investment jest gotowy do przeprowadzenia emisji akcji serii G, ale na razie wstrzymuje się w związku z niesprzyjającą sytuacją rynkową, poinformował prezes Tadeusz Marszalik. Niemniej jednak emisja akcji w I poł. 2016 r. jest "raczej pewna", podkreślił.>>>>  

Zortrax 

Zortrax miał ponad 87% przychodów z rynków zagranicznych po trzech kwartałach 2015 r., a sprzedaż drukarek M200 odpowiada za 74% wyniku, poinformował prezes Rafał Tomasiak. Liczy, że efekty sprzedaży nowego modelu Inventure będą widoczne już w wynikach za I kw. 2016 r. >>>>  

4Fun Media 

4fun Media nabył niemal 2,63 mln akcji imiennych, stanowiących 12,25% kapitału spółki Screen Network od Riben Investments Limited z siedzibą w Nikozji za łączną kwotę niemal 1,42 mln zł, podał 4fun Media. W efekcie łącznie posiada 72,25% kapitału akcyjnego Screen Network. >>>>  

Asseco

Asseco wdrożyło w Rzeszowie system obsługi i zarządzania strefą płatnego parkowania, podała spółka. Wartość kontraktu, dofinansowywanego z UE, to blisko 11,6 mln zł brutto. "W tym projekcie naszymi podwykonawcami były tylko polskie firmy, głównie z Podkarpacia. To przedsięwzięcie pokazuje, że polscy przedsiębiorcy potrafią świetnie ze sobą współpracować. Uważam, że jeśli tylko jest taka możliwość, to polskie firmy powinny wspierać siebie nawzajem" - powiedział prezes Asseco Poland Adam Góral, cytowany w komunikacie. Wdrażany system stanowi dopełnienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu (RIST). "Jego zadaniem jest poprawa warunków funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ułatwienie mieszkańcom parkowania i skrócenie czasu poszukiwania wolnego miejsca postojowego" - czytamy w komunikacie.

PTE PZU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenie na przejęcie przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU zarządzania funduszem Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Nastąpi to 7 stycznia 2016 roku, poinformowało PTE PZU. >>>>  

Selvita 

Ardigen - spółka zależna Selvity - zawarła umowę na pełne wdrożenie systemu informatycznego STARLIMS w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, podała Selvita. Umowę wdrożeniową poprzedziło wprowadzenie wersji pilotażowej systemu. Wdrożenie obejmie swoim zakresem badania półproduktów i wyrobów gotowych, a także badania opakowań i surowców. Prace obejmą również integrację z zewnętrznym systemem ERP i aparaturą kontrolno-pomiarową. "Jesteśmy dumni z faktu, że na podjętą przez Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris decyzję miał wpływ kompetentny zespół konsultantów Ardigen. Jesteśmy zaszczyceni, że Ardigen przyczyni się do rozwoju jednej z największych rodzimych firm kosmetycznych. Jestem jednocześnie przekonany, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w systemie STARLIMS, które zostały specjalnie stworzone na potrzeby tego wdrożenia, firma jeszcze bardziej umocni swoją pozycję na rynku" - powiedział prezes Ardigen Sebastian Kwaśny, cytowany w komunikacie. 

Arteria  

Arteria ostatecznie sfinalizowała transakcję przejęcia 100% udziałów spółki BPO Management od Casus Finanse za cenę w wysokości 3,8 mln zł, podała spółka. >>>>  

Tauron 

Nowe Brzeszcze Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polska Energia - uzyskała decyzję ministra środowiska o przeniesieniu na nią z dniem 31 grudnia br. koncesji na wydobywanie wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze", podał Tauron. >>>>  

Kruk 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Kruk TFI kontroli nad Presco Investments I NS FIZ, podał Kruk. >>>>  

Solar Company 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Solar Company karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za nienależyte sporządzanie skonsolidowanych raportów okresowych, podała Komisja. >>>>  

Labo Print 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) dopuścił począwszy od 22 grudnia do obrotu giełdowego na rynku równoległym łącznie 973,6 tys. akcji spółki Labo Print, podała spółka.>>>>