Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Tauron

Rada nadzorcza spółki Tauron Polska Energia odwołała ze składu zarządu wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Annę Striżyk, podała spółka. Nadzór nad działalnością tego pionu zarząd powierzył prezesowi spółki. "W związku z niepowołaniem przez radę nadzorczą wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, zarząd spółki postanowił:
- powierzyć prezesowi zarządu sprawowanie nadzoru nad działalnością i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych należących do pionu wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, - powierzyć dyrektorowi departamentu zarządzania finansami, pełniącemu równocześnie funkcję prokurenta spółki, koordynowanie działalności i funkcjonowania jednostek organizacyjnych należących do pionu wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych" – czytamy w komunikacie. Anna Striżyk pełniła funkcję wiceprezesa Taurona ds. ekonomiczno-finansowych od 10 października 2015 r.

PGNiG

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowała o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa oraz czterech wiceprezesów, podała spółka. "Rada nadzorcza PGNiG SA podczas posiedzenia 7 stycznia 2016 roku podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na następujące stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. handlowych, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju" – czytamy w komunikacie. Termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie mija 25 stycznia 2016 r. o godz. 15:00.

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 23,1% r/r do 396,8 mln zł w grudniu 2015 r., podała spółka. >>>>

Skarbiec TFI

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 14 372,8 mln zł, według stanu na dzień wyceny 31 grudnia 2015 r., podało towarzystwo. Aktywa te miały wartość 14 030,7 mln zł na koniec listopada. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) - spółka zależna Kredyt Inkaso - podpisał umowę z Idea Bankiem w Rumunii, na podstawie której nabył wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 77 mln RON za ok. 24 mln RON, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez jednostkę zależną pakietu wierzytelności, w szczególności obejmującego wierzytelności pieniężne zbywcy wobec dłużników - podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 77 mln RON za cenę około 24 mln RON" – czytamy w komunikacie. Umowa nie przewiduje warunków zawieszających.

Kredyt Inkaso w ciągu miesiąca przedstawi plan rozwoju spółki, zakładający zarówno wzrost organiczny, jak i połączenie z innym podmiotem, poinformował prezes Krzysztof Szewczyk. Priorytetem dla Kredyt Inkaso będzie rozwój działalności za granicą i jeszcze w tym roku spółka może rozpocząć działalność w jednym z krajów bałkańskich. >>>>

MOL

MOL wspólnie z partnerami - Gulf Keystone Petroleum i Ministerstwem Zasobów Naturalnych Rządu Regionalnego Kurdystanu - zdecydował o zaprzestaniu prac na bloku Akri-Bijeel w irackim Kurdystanie, podała spółka. >>>>

Wikana

Grupa Kapitałowa Wikana zawarła 254 umowy deweloperskie i przedwstępne oraz 259 umów przenoszących własność w 2015 roku, podała spółka.

PGE

Zaawansowanie budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) osiągnęło poziom 30%, podała spółka. >>>>

Poczta Polska

Poczta Polska szuka technologii i partnerów, z którymi zrealizuje innowacyjne projekty, podała firma. Poczta otrzymała już ponad 20 zgłoszeń od polskich start-upów po kilku dniach od startu inicjatywy. >>>>

Polnord

Według danych ważonych udziałem Polnordu w spółkach z Grupy, w 2015 roku grupa kapitałowa Polnord zawarła 1 055 umów sprzedaży lokali. Sprzedaż nieważona udziałem wyniosła 1 320 lokali w porównaniu do 1 252 lokali sprzedanych w 2014 roku. Członek zarządu Jerzy Kotkowski poinformował także, że nowy zarząd pracuje obecnie nad "raportem otwarcia" i nową strategią.

PKN Orlen, Lotosu i PGNiG

Rozpocząłem prace analityczne nad ewentualnym połączeniem PKN Orlen, Lotosu i PGNiG, nie chcę przesądzać, w jakiej formie i konfiguracji mogłoby dojść do tego połączenia - powiedział minister skarbu Dawid Jackiewicz.>>>>

Ursus

Liczba rejestracji ciągników Ursus w Polsce wzrosła o 47% r/r w 2015 r. do 436, wobec spadku całego rynku o 13%, podała spółka, powołując się na dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). >>>>

AC SA

AC S.A. rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Marka

Marka zdecydowała o emisji maksymalnie 1 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii L2, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, podała spółka."Cel emisji obligacji nie został określony" - czytamy w komunikacie. Decyzja została podjęta na podstawie uchwały rady nadzorczej wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w łącznej kwocie nie większej niż 15 mln zł w drodze prywatnych emisji obligacji na okaziciela w seriach w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Awbud

Awbud zawarł z Zakładami Górniczo - Hutniczymi "Bolesław" w Bukownie umowę, której przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac budowlanych i mechanicznych dla Zakładu Przerobu Odpadów Poflotacyjnych". Wynagrodzenie Awbudu wyniesie 16,89 mln zł netto, podała spółka.

PZU, PKO BP

Nie tylko energetyka, ale także branża finansowa. Rząd rozważa zaangażowanie PKO BP i PZU w restrukturyzację branży górniczej. >>>>