Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

mBank

Zarząd mBanku rekomenduje akcjonariuszom niedokonywanie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1,223 mld zł oraz pozostawienie części zysku za 2015 rok - tj .kwoty wysokości 1,241 mld zł niepodzielonej, co oznacza brak wypłaty dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 marca. Czytaj więcej >>>>

Fortum, Grupa Duon

W wezwaniu Fortum Holdings na 100% akcji Grupy Duon złożono zapisy na co najmniej 51% akcji, co oznacza, że spełniły się już wszystkie warunki zawarte w wezwaniu, podali wzywający i pośredniczący w wezwaniu. Czytaj więcej >>>>

Kruk

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 150 000 niezabezpieczonych obligacji serii AA2 o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji, podał Kruk. Emisja zostanie przeprowadzona najpóźniej do 30 czerwca 2016 r. "Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez zarząd emitenta na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu, w drodze odrębnej uchwały. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co trzy miesiące. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach" - czytamy w komunikacie.

Asbis

Asbis odnotował 2,03 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,31 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

PGE

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) odwołała delegowanie swojego członka - Marka Pastuszko - do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - wiceprezesa ds. korporacyjnych i powołała go na to stanowisko, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Polimex-Mostostal

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Polimex-Mostostal odwołało ze składu rady nadzorczej Marka Szczepańskiego, Andrzeja Zwarę, Krzysztofa Kaczmarczyka, Jarosława Kochaniaka i Andrzeja Kasperka. W składzie rady pozostali: Marcin Milewicz i Andrzej Sokolewicz, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Kernel

Kernel Holding odnotował 116,46 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2015/2016 (tj. IV kw. roku kalendarzowego 2015) wobec 54,85 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Kernel Holding zawarł wiążącą umowę - za pośrednictwem ukraińskiego banku - w sprawie nabycia aktywów zakładu przetwórstwa nasion za 95,6 mln USD, podała spółka. Cena ma zostać zapłacona w ratach w ciągu 5 lat. "Moce przerobowe zakładu to 560 tys. ton nasion słonecznikowych rocznie. Zakład produkcyjny, z którego Kernel obecnie korzysta na podstawie umowy o przerób, znajduje się w regionie kirowohradzkim na Ukrainie i doskonale wpasowuje się w istniejącą platformę Kernela" - czytamy w komunikacie.

Midas

Midas oczekuje zwiększenia zysku netto za rok 2015 r. o 126 mln zł z tytułu rozpoznania pozycji aktywów z tytułu podatku odroczonego w Aero 2, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

Best, Kredyt Inkaso

Obecny zarząd Kredyt Inkaso utracił zaufanie Bestu, który jest największym akcjonariuszem spółki, gdyż nie gwarantuje on należytego prowadzenia spraw spółki. Dlatego też Best zdecydował się na podjęcie pełnoprawnych działań zmierzających do ochrony wartości inwestycji w Kredyt Inkaso, podał Best w komunikacie. Czytaj więcej >>>>

Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wygrał przetarg na zakup pakietu wierzytelności od mBanku o wartości nominalnej ok. 229 mln zł, podał Best. "Wartość nominalna pakietu wierzytelności wynosi ok. 229 mln zł. Zarząd Best osobnym raportem poinformuje o zawarciu umowy zakupu wyżej wskazanego pakietu wierzytelności" - czytamy w komunikacie.

AOW Faktoring

Obligacje serii F spółki AOW Faktoring o łącznej wartości nominalnej 2 mln zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 1 marca, podała giełda. Dzień ostatniego notowania obligacji ustalono na 6 czerwca 2018 r. AOW Faktoring S.A., wcześniej znana pod nazwą Agencja Obrotu Wierzytelnościami "Kinkel i Masłowski" Sp. z o.o., istnieje od 1993 roku i jest jedną z najstarszych firm z branży obrotu wierzytelnościami.

M.W. Trade

M.W. Trade przeprowadziła w trybie prywatnym emisję trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B2016. Wartość emisji 10 000 obligacji wyniosła 10 mln zł, podała spółka. "Cenę emisyjną jednej obligacji, równą jej wartości nominalnej, określono na 1.000 zł. Obligacje oprocentowane zostały według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M oraz marży" - czytamy w komunikacie. Okres odsetkowy dla obligacji wynosi 3 miesiące. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, tj. finansowanie wierzytelności i zobowiązań podmiotów działających na rynku szpitalnym oraz jednostek samorządu terytorialnego, podano także.

FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 23,1 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2015 r. wobec 26,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Elektrotim

Elektrotim celuje w zbliżenie się do wyników 2015 r. w tym roku, poinformował prezes Andrzej Diakun. Czytaj więcej >>>>

Kruk

Zarząd Kruka zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję, tj. ok. 35 mln zł ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 r., podała spółka. W pozostałej części zysk netto spółki ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy. Czytaj więcej >>>>

BGŻ BNP Paribas

Akcjonariusze Banku BGŻ BNP Paribas zdecydują o połączeniu z Sygma Bankiem podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 30 marca, podał bank w projektach uchwał. Czytaj więcej >>>>

PKP Cargo

Przewozy PKP Cargo spadły o 5,3% r/r według masy do 7,1 mln ton i o 4% według pracy przewozowej do 1,8 mld tonokilometrów w styczniu br., podała spółka, powołując się na dane GUS. Czytaj więcej >>>>

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży III etap osiedla Bagry Park w Krakowie, obejmujący 83 mieszkania oraz 8 lokali usługowych, podała spółka. "Projekt Bagry Park został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. W niecałe półtora roku od uruchomienia sprzedaży, nabywców znalazło 285 mieszkań z dotychczas dostępnych 455. Kolejnych 37 jest objętych rezerwacją. Trzeci etap inwestycji powoli osobom zainteresowanym zamieszkaniem w Podgórzu wybierać z jeszcze bogatszej oferty" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Property Lease Fund

Property Lease Fund zdecydował o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest długoterminowe utrzymanie poziomu zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych dotychczas przez spółkę, co umożliwi kontynuowanie realizacji jej strategii rozwoju. Obligacje będą oferowane głównie posiadaczom wcześniej wyemitowanych obligacji spółki" - czytamy w komunikacie. Obligacje są niezabezpieczone, a ich oprocentowane według stałej stopy procentowej wynosi 9,5% w ujęciu rocznym. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa, podano także.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank (GNB) - w ramach ograniczania kosztów operacyjnych - planuje obniżyć zatrudnienie maksymalnie o 15% do końca 2016 roku, poinformowała instytucja. Czytaj więcej >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper nabył działkę o powierzchni ponad 3 ha przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 33,2 mln zł. Na działce tej deweloper chce wybudować ok. 600 mieszkań. "Zgodnie z przyjętą strategią dalej chcemy umacniać naszą pozycję na rynku wrocławskim i jednocześnie przenosić sprawdzony model biznesowy na nowe rynki […] Dzisiejszy zakup działki w Krakowie to realizacja naszych zapowiedzi. Zakładamy, że budowa oraz wprowadzenie pierwszych mieszkań do oferty będzie możliwe już w drugiej połowie 2016 r." - powiedział prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

CEZ

ČEZ wystąpił do Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego (PUBJ) o wznowienie postępowania w sprawie przedłużenia licencji operacyjnej na reaktor 1 w elektrowni jądrowej Dukovany, podał koncern. Postępowanie zostało zawieszone do 28 lutego 2016 r. z powodu kontroli dokumentacji dotyczącej połączeń spawanych. "Dzisiaj do PUBJ złożono zaktualizowaną dokumentację certyfikatu stanu przygotowania jednostki, która zawiera także rezultaty kontroli. Jednocześnie złożono wniosek o kontynuację postępowania administracyjnego w sprawie licencji operacyjnej" – czytamy w komunikacie.

CI Games

CI Games odnotował 7,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 9 mln zł wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,02 mln zł w 2015 r. wobec 109,02 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2015 r. wyniosła 7,76 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Energa

Rada nadzorcza Energi odwołała ze składu zarządu wiceprezesa Romana Pionkowskiego, podała spółka. "W dniu 26 lutego 2016 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 lutego 2016 roku ze składu zarządu spółki pana Romana Pionkowskiego, pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu Energa SA ds. strategii rozwoju" – czytamy w komunikacie. Roman Pionkowski pełnił funkcję wiceprezesa ds. strategii rozwoju od 4 stycznia br. Wcześniej, na początku grudnia, RN delegowała go do pełnienia obowiązków prezesa spółki.

Kopex

Kopex otrzymał z ING Banku Śląskiego i PKO Banku Polskiego pisma zawiadamiające o naruszeniu umów i zablokowaniu dostępu do limitów kredytowych, podała spółka. Czytaj więcej >>>>

JSW

Testy na utratę wartości aktywów Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wskazały na utratę wartości aktywów trwałych w wysokości ok. 2,7 mld zł, podała spółka. JSW dokonała też odpisu w związku z reklasyfikacją akcji Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ). Czytaj więcej >>>>