"Prognoza oparta jest na założeniu wzrostu rynku hurtu aptecznego o 1-3% w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka będzie monitorować możliwość realizacji prognozy poprzez bieżącą analizę realizacji budżetu finansowego Grupy oraz analizę podstawowych zewnętrznych czynników wpływających na wyniki emitenta (m.in. wzrost rynku hurtu aptecznego). Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników Grupy oraz ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych, po analizie wypracowanych wyników finansowych. Kryterium oceny stanowić będzie stopień realizacji budżetu finansowego Grupy, podano również.

W 2015 r. Neuca odnotowała 101,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 93,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych w ub.r. wyniósł 102,3 mln zł, tj. o 19% więcej niż rok wcześniej. Spółka podkreśla, że tym samym wypełniła w 102% prognozę finansową, zakładającą zysk netto w 2015 r. na poziomie 100 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%