Skutki gospodarcze - Wielka Brytania

Podobnie jak Bank of England, uważamy, że głosowanie za opuszczeniem UE będzie miało prawdopodobnie niekorzystny krótkoterminowy wpływ na rozwój gospodarczy Wielkiej Brytanii ze względu na:

 • zwiększoną niepewność oraz spadek zaufania prowadzący do obniżenia konsumpcji detalicznej i inwestycji trwałych,
 • zwiększone premie za ryzyko na brytyjskich rynkach obligacji i potencjalnie wyższe koszty kredytowania,
 • zwiększoną niepewność, awersję do ryzyka oraz prawdopodobnie wyższe koszty finansowania w brytyjskim sektorze finansowym.

Uwaga: słabszy funt prawdopodobnie wpłynie na poprawę eksportu, a Bank of England może obciąć stopy procentowe, łagodząc tym samym ogólnie niekorzystne
skutki zaistniałej sytuacji.

Skutki rynkowe – Wielka Brytania

Reklama

W krótkim okresie inwestorzy mogą spodziewać się:

 • gwałtownego zakłócenia poziomu zaufania inwestorów oraz wzrostu zmienności cen aktywów – Wielkiej Brytanii,
 • dalszych spadków funta, poza liczoną od początku roku 5-procentową deprecjacją w stosunku do euro,
 • presji na obniżenie cen brytyjskich instrumentów kapitałowych, w szczególności akcji sektora finansowego oraz sektorów uzależnionych od unijnych migrantów (np. budownictwo, gastronomia i hotelarstwo); mniejszej presji na brytyjskie firmy notujące wysokie przychody w walutach obcych,
 • umiarkowanej presji na zwiększenie dochodów z obligacji państwowych, która jest możliwa ze względu na wzrost niepewności, wyższe premie za ryzyko oraz perspektywy wyższej inflacji z powodu osłabienia funta (chociaż początkowo dochody mogą spaść z powodu ucieczki do bezpieczniejszych rozwiązań),
 • nacisku na zwiększenie dochodów z brytyjskich obligacji korporacyjnych ze względu na wzrost niepewności oraz pogarszające się krótkoterminowe perspektywy wzrostu – tak jak w przypadku instrumentów kapitałowych,nsektor finansowy jest najbardziej narażony na tego typu skutki.
 • umiarkowanych spadków cen domów w Wielkiej Brytanii ze względu na spadek zaufania nabywców oraz
 • możliwy niewielki wzrost bezrobocia.

Skutki dla Europy

Niewielkie bezpośrednie skutki gospodarcze:

 • firmy europejskie z wysokim udziałem kapitału brytyjskiego mogą obniżyć inwestycje do czasu złagodzenia niepewności co do przyszłego zaangażowania Wielkiej Brytanii w UE, niepewność może mieć także niekorzystny wpływ na handel UE z Wielką Brytanią,
 • w przypadku poważnych niekorzystnych skutków gospodarczych EBC prawdopodobnie zwiększyłby zakupy swoich aktywów, obniżając ryzyko gorszej niż oczekiwano sytuacji ekonomicznej.

Możliwe skutki dla rynków europejskich:

 •  krótkoterminowy nacisk na instrumenty kapitałowe, w szczególności w przypadku spółek europejskich notujących wysokie przychody z Wielkiej Brytanii oraz wysoki poziom zaangażowania w operacje handlowe i inwestycjez Wielką Brytanią, w szczególności w przypadku wzrostu kursu euro,
 • na rynkach obligacji – notowane dochody z „bezpiecznych przystani” mogą ulec zmniejszeniu, a dochody z obligacji korporacyjnych i spreadów mogą wzrosnąć; tak jak w przypadku instrumentów kapitałowych, rynek finansowy jestnajbardziej narażony na tego typu skutki,
 • w długim okresie głosowanie za wyjściem Wielkiej Brytanii mogłoby wzmocnić inne eurosceptyczne posunięcia, rodząc tym samym obawy co do szerszego projektu UE; miałoby to największy niekorzystny wpływ na zewnętrzne aktywa krajowe.

„Uważamy, że skutki głosowania za wyjściem Wielkiej Brytanii będą przede wszystkimi widoczne w przypadku brytyjskich aktywów, z uwzględnieniem wyprzedaży funtów i brytyjskich instrumentów kapitałowych. Prawdopodobnie (przynajmniej na początku) nastąpi ucieczka do brytyjskich obligacji państwowych, ponieważ inwestorzy będą poszukiwać „bezpiecznych
przystani”. Globalnie zdywersyfikowane portfele inwestujące w różne klasy aktywów, różne regiony i sektory powinny mieć na tyle dobrą pozycję, że skorzystają na skutkach zmienności” - Eugene Philalithis, Zarządzający Funduszem, Fidelity Solutions

„Już od kilku ostatnich miesięcy ograniczam ryzyko w sektorach/firmach, które uznaliśmy za najbardziej wrażliwe na wyjście Wielkiej Brytanii z UE, ale w dalszym ciągu jako klasa aktywów o wysokim wskaźniku beta możemy spodziewać się utrzymujących się w krótkim okresie przeciwności.” - Andrei Gorodilov, Zarządzający Funduszem, European Fixed Income

„W miesiącach poprzedzających głosowanie wykonaliśmy kompleksową analizę pozytywnych skutków referendum unijnego w Wielkiej Brytanii. Naszym zdaniem głosowanie za wyjściem może nie poruszyć rynków w takim stopniu, jak niektórzy oczekują. Pomimo faktu, że prawdopodobieństwo pozostania było znacznie wyższe, rynek – chyba mądrze z perspektywy czasu – zawsze wydawał się być w większym stopniu uzależniony od potencjalnych skutków głosowania za wyjściem. Wynikiem tego była słaba pozycja funta ważonego wielkością obrotów handlowych oraz niezadowalające wyniki spółek krajowych w Wielkiej Brytanii w porównaniu do spółek międzynarodowych. Oznacza to, że pewne obawy i niepokoje co do głosowania za wyjściem zostały już uwzględnione w wycenie. A zatem, podsumowując, chociaż głosowanie za wyjściem pociąga za sobą dalszy potencjał spadkowy, na pewno nie zakładamy scenariusza katastroficznego, a gwałtowne spadki powinny przyczynić się do wzrostu szans inwestycyjnych”. - Paras Anand, Dyrektor ds. Europejskich Instrumentów Kapitałowych

źródło: Fidelity International