"Sąd wydał wyrok, mocą którego:

- oddalił powództwo wniesione przeciwko Kopeksowi co do kwoty 33 705 361,31 zł,

- umorzył postępowanie co do kwoty 18 170 238,69 zł,

- zasądził od powoda na rzecz Kopeksu kwotę 7 217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

- zasądził od powoda na rzecz Fabryki Maszyn i Urządzeń Tagor kwotę 7 217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

- zasądził od powoda na rzecz Kopeksu kwotę 7 377,60 zł tytułem zwrotu wydatków poczynionych na poczet sporządzenia opinii biegłego sądowego,

- obciążył stronę powodową obowiązkiem wpłaty na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Katowicach kwoty 21 961,78 zł tytułem zwrotu wydatków obciążających powódkę, poniesionych przez sąd, a które nie zostały pokryte w toku postępowania.

Od wyroku przysługuje stronie przeciwnej prawo wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, podano także.

Sprawa prowadzona była z powództwa Famuru przeciwko Kopeksowi oraz Fabryce Maszyn i Urządzeń Tagor . Pierwotnie, przed częściowym cofnięciem powództwa przez powoda, wysokość dochodzonego roszczenia wynosiła 51 875 600 zł:

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)