"Przedmiot umowy stanowi zobowiązanie sprzedających do przeniesienia na emitenta własności 100% udziałów spółki przekształconej, wolnych od wszelkich obciążeń wraz ze wszystkimi dotyczącymi ich i związanymi z nimi prawami i obowiązkami, oraz zobowiązanie spółki do uiszczenia ceny za ww. udziały, z zastrzeżeniem ziszczenia się (lub zrzeczenia się) warunków zawieszających" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży ustalona została na kwotę 15 636 461,40 zł, przy czym ulegnie ona pomniejszeniu na podstawie bilansu zamknięcia Bekpol o:

- wartość, o jaką kapitał obrotowy netto bez gotówki będzie w dniu zamknięcia mniejszy od kwoty 2 716 834 zł,

- wartość o jaką poziom gotówki posiadanej przez spółkę przekształconą będzie w dniu zamknięcia mniejszy niż 2 795 059 zł,

- wartość o jaką zobowiązania finansowe spółki przekształconej będą w dniu zamknięcia większe od kwoty 560 000 zł,

- kwotę straty spółki przekształconej na dzień zamknięcia.

Cena może ulec powiększeniu o łączną kwotę podatku dochodowego płatną przez sprzedających z tytułu zysku zrealizowanego przez Bekpol SK w okresie od 1 października 2016 r. do 31 października 2016 r., o ile taki podatek będzie płatny przez sprzedających z tytułu uczestnictwa w zysku spółki komandytowej.

Zamknięcie transakcji strony uzależniły od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), braku prawa pierwokupu udziałów spółki przekształconej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, prawomocnego zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany firmy Bekpol sp. z o.o. w ten sposób, że w ww. firmie nie będzie występowało słowo "Bekpol" ani żadne odniesienie do ww. słowa oraz ziszczenia się warunków zawieszających przewidzianych w umowie sprzedaży udziałów Meat-Pac sp. z o.o., podano także.

Umowa przewiduje ponadto zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez sprzedających lub podmioty z nimi powiązane.

"Zobowiązanie do zbycia udziałów spółki przekształconej ma charakter umowy przedwstępnej, której zawarcie nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2016 r." - czytamy dalej.

PKM Duda podkreśla, że umowa wpisuje się strategię działania na lata 2015-2019, bowiem poprzez przejęcie Bekpol spółka rozszerzy zasięg działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego.

W grudniu 2015 r. PKM Duda przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) informację poufną o podpisaniu listu intencyjnego z Adamem Skwarkiem i Barbarą Skwarek w sprawie określenia kluczowych warunków transakcji (term sheet) nabycia udziałów spółki z o. o. powstałej z przekształcenia Bekpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wałbrzychu oraz udziałów Meat-Pac spółce z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu.

Polski Koncern Mięsny Duda to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r.

(ISBnews)Reklama