"Mimo osłabienia koniunktury gospodarczej i pogorszenia sytuacji finansowej części dłużników, a w szczególności osób fizycznych szacuje się, że potencjał branży windykacyjnej nie będzie niższy niż w latach ubiegłych. Grupa zależnie od oferty cenowej rynku wierzytelności oraz posiadanych możliwości finansowych, w tym dostępu do finansowania zewnętrznego, realizuje stopniowo zakupy nowych pakietów" - powiedział Kuchno, cytowany w sprawozdaniu finansowym.

W jego ocenie, istotnym czynnikiem dla działalności grupy w okresach najbliższych jest uzyskiwanie przychodów z windykacji w wysokości nie niższej niż w roku poprzednim. Możliwe to będzie m.in. dzięki inwestycjom dokonanym w 2016 r.

"Wyniki finansowe osiągnięte na koniec trzeciego kwartału dają podstawę sądzić, że wartość przychodów grupy kapitałowej oraz zysk netto za rok bieżący będą na poziomie porównywalnym do wyników 2015 r. Z uwagi na stan posiadanych środków pieniężnych przez grupę nie istnieje ryzyko płynności w przypadku przesunięcia spłaty posiadanych wierzytelności na okresy dalsze" - dodał prezes.

Kuchno podkreślił, że spółka reguluje terminowo swoje zobowiązania oraz w miarę posiadanych środków dokonuje wykupu obligacji przed terminem zapadalności.

"Dla działalności grupy w perspektywie długoterminowej istotną jest możliwość zakupów nowych pakietów wierzytelności i pozyskiwania źródeł finansowania tych zakupów z przewagą długoterminowego kapitału zewnętrznego" - podsumował prezes.

Vindexus poinformował w raporcie, że odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 4,33 mln zł wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 13,9 mln zł rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)