"Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. [...] przyjął politykę dywidendową emitenta, która zakłada, że zarząd grupa Recykl S.A. będzie przedstawiać walnemu zgromadzaniu spółki rekomendację wypłaty dywidendy, w przypadku gdy relacja skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, będzie wynosiła poniżej 3,0. Wysokość rekomendowanej dywidendy będzie stanowić do 30% wartości skonsolidowanego zysku netto Grupy Recykl S.A. za dany rok obrotowy" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zastrzega, że każdorazowo będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia w wypłacie dywidendy związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych), potencjalne potrzeby kapitałowe w zakresie inwestycji i akwizycji, bezpieczny poziom zadłużenia oraz oceny perspektyw spółek grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku i kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom zostanie każdorazowo podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zatwierdzające jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

"Przyjęta polityka dywidendowa będzie stosowana począwszy od 1 stycznia 2018 r., tj. pierwszy raz w stosunku do zysków osiągniętych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 r." - podano także.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Grupa posiada zakłady w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie oraz sieć zbiórki. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.

(ISBnews)