"Upoważnia się zarząd spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:
1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 250 000 000 zł
2. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. [...] Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej" – czytamy w uchwale.

Uchwała uchyla uchwałę nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)