Oczekiwania pięciu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 542 mln zł do 740,4 mln zł.

W całym 2019 roku zysk netto grupy banku wyniósł 4,031 mld zł i wzrósł o 7,8 proc. rok do roku. Rentowność kapitału własnego banku (ROE) netto wyniosła 10,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. wobec 2018 roku - strategia banku do 2022 roku zakłada wzrost ROE do 12 proc.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2,62 mld zł i okazał się o 3 proc. wyższy od szacunków analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2,547 mld zł (w przedziale oczekiwań 2,49-2,58 mld zł). Wynik odsetkowy wzrósł o 6 proc. rok do roku oraz spadł o 1 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem.

Reklama

Wynik odsetkowy w całym 2019 roku wzrósł o 10 proc. rok do roku i sięgnął 10,28 mld zł. Marża odsetkowa w 2019 roku wyniosła 3,4 proc., utrzymując się na tym samym poziomie co w 2018 roku.

Wynik z prowizji w czwartym kwartale wyniósł 771 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 772,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 765 mln zł do 775 mln zł). Wynik był taki sam jak w czwartym kwartale 2018 roku i zaledwie o 1 mln zł wyższy niż w trzecim kwartale 2019 roku.

Wynik prowizyjny w 2019 roku był wyższy o 1 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 3,05 mld zł.

Łączny wynik na działalności bankowej PKO BP w minionym roku wzrósł o 10 proc. do 14,67 mld zł.

Koszty ogółem w czwartym kwartale wyniosły 1,551 mld zł, czyli były o 1,3 proc. niższe od oczekiwań analityków. Koszty wzrosły o 8 proc. rok do roku i były o 6 proc. wyższe niż w trzecim kwartale.

Koszty działania banku w całym 2019 roku wzrosły o 4,3 proc. wobec 2018 roku i wyniosły 6,15 mld zł. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na poziomie 41,9 proc. i był o 2,3 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej.

Kwartalne odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 313 mln zł. Rynek oczekiwał o 35 proc. wyższych odpisów na poziomie 481,1 mln zł.

Łącznie w 2019 roku koszt ryzyka kredytowego grupy PKO BP to 0,47 proc., co oznacza spadek o 0,12 pkt. proc. względem 2018 roku.

Bank utworzył w czwartym kwartale rezerwę na ryzyko prawne związane z umowami na hipoteczne kredyty walutowe w wysokości 451 mln zł. W raporcie podano również informację o utworzeniu rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych w wysokości 127 mln zł.

Bank zakończył 2019 rok z sumą aktywów na poziomie 348,04 mld zł, o 7,3 proc. wyższą niż na koniec 2018 roku. Wartość finansowania udzielonego klientom wzrosła o 6,4 proc. do 245,28 mld zł, a wartość depozytów klientów na koniec roku była wyższa o 7,3 proc. rok do roku i sięgnęła 256,2 mld zł.

Bank podał, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 2019 roku wyniosła 15,6 mld zł i tym samym wzrosła o 3,2 proc. wobec 2018 roku.

Prezes Zbigniew Jagiełło poinformował, że PKO BP spełnia kryteria do wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku za 2019 roku, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku.

"Efektywność mierzona zwrotem na kapitale utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 10 proc., a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50 proc. dywidendy z zysku za ubiegły rok" - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

"Część zysku z 2018 roku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie WZA wypłatę tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 roku" - dodał.

W czerwcu 2019 roku wiceprezes banku nadzorujący obszar finansów i rachunkowości, Rafał Kozłowski, podał, że PKO BP chciałby przeznaczyć na dywidendę w 2020 roku 50 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku oraz niepodzielony zysk za 2018 rok w wysokości ok. 1,7 mld zł.

>>> Czytaj także: Służba Celno-Skarbowa z długą bronią na "figuranta". Skarbówka się zbroi