"Jako dzień dywidendy określa się dzień 21 września 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 października 2020 roku (kwota 97 288 199,58 zł) i 4 listopada 2020 roku (kwota 197 550 693,23 zł)" - czytamy w projekcie uchwały.

Akcjonariusze będą też głosować wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w spółce w latach 2020 - 2028, emisję obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, w celu umożliwienia objęcia akcji serii I spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

Maksymalna liczba akcji oferowanych w programie nie może przekroczyć 270 tys. akcji spółki, podano także.

Grupa Kęty odnotowała 294,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 268,23 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 205,03 mln zł wobec 191,44 mln zł zysku rok wcześniej.

W maju ub.r. akcjonariusze Grupy Kęty przeznaczyli na wypłatę dywidendy 229 090 728 zł, tj. 24 zł na akcję.
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.


(ISBnews)