"Na wynik finansowy spółki i grupy kapitałowej za I kwartał 2020 roku istotny wpływ miało m.in. dokonanie przez emitenta odpisów aktualizujących wartość udziałów Energotest co wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej wykazywanej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podjęła decyzję o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej Energotest Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w wysokości ok. 9,2 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tym samym dniem podjęto decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na wartość firmy w wysokości 7,6 mln zł, co skutkowało spisaniem wartości firmy do zera, wyjaśniono.

"Emitent wskazuje, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości sprawozdania finansowe za I kwartał 2020 roku spółki i grupy kapitałowej sporządzone zostały przy założeniu braku kontynuacji działalności w istotnie niezmienionym zakresie. Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego za I kwartał 2020 roku, według najlepszej wiedzy syndyka masy upadłości, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków. Jednocześnie spółka informuje, że pozostaje w toku prac realizowanych na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2020 r. i tym samym ostateczne dane finansowe zostaną zaprezentowane w raporcie za powyższy okres, który zostanie opublikowany w dniu 29 lipca 2020 r." - czytamy także.

Elektrobudowa świadczy usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)