"W związku z uzyskaniem przez ww. orzeczenie prawomocności formalnie zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne TXM. Stosownie do treści art. 324 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. W konsekwencji spółka TXM przystąpi do realizacji układu" - czytamy w komunikacie.

Spółka będzie dokonywała zaspokojenia wierzycieli zgodnie z treścią układu.

"Pierwsza płatność nastąpi na rzecz wierzycieli zakwalifikowanych do grupy II (tj. wierzyciele posiadający wierzytelności w wysokości głównej w wysokości do 5 000 zł), wobec których ma nastąpić spłata 100% wierzytelności głównej, jednorazowo, w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, tj. w miesiącu wrześniu 2020 roku. Spłata wierzycieli z pozostałych grup będzie realizowana zgodnie z harmonogramem, wynikającym z układu i zacznie się od stycznia 2021 roku w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz od końca czerwca 2021 roku w przypadku pozostałych wierzycieli w szczególności wierzycieli handlowych" - czytamy także.

Kwota zobowiązań objętych układem w wysokości 35,7 mln zł będzie miała charakter długoterminowy i z horyzontem spłaty do 2027 r., podano dalej.

"Dodatkowo TXM podejmie niezwłocznie działania zmierzające do ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki wierzycieli, względem których układ przewiduje konwersję wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym spółki. W konwekcji przyjęcia układu kapitał spółki ulegnie:

- zwiększeniu o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji zobowiązań,

- zwiększeniu o kwotę 15,9 mln zł w konsekwencji umorzenia części zobowiązań,

- o powyższą kwotę spadnie wartość zobowiązań" - czytamy również.

Spółka przypomina, że w związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji dotychczasowy nadzorca sądowy obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu. Pełnienie funkcji nadzorcy wykonania układu nie ma wpływu na zarząd majątkiem sprawowany przez dłużnika, tak w zakresie czynności zwykłego zarządu jak i przekraczających zwykły zarząd. Z przeprowadzonych czynności nadzorca wykonania układu będzie sporządzał i składał, cyklicznie, do sądu sprawozdania dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

"Ponadto z dniem zakończenia postępowania, emitent zaprzestaje posługiwania się dopiskiem "w restrukturyzacji" w nazwie spółki" - podkreślono w komunikacie.

W związku z zaistniałą sytuacją, zarząd będzie chciał zwołać kolejne walne zgromadzenie w celu dokonania stosownych zmian statutu spółki, a także podjęcia kroków zmierzających do szybkiego przywrócenia notowań akcji TXM, podsumowano.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)