"Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów:- Data ogłoszenia wezwania: 1 września 2020 r.- Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 21 września 2020 r.- Data zakończenia przyjmowania zapisów: 21 października 2020 r.- Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji: 26 października 2020 r.- Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 27 października 2020 r." - czytamy w komunikacie.Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest mBank.Wcześniej spółka podała, że wezwanie dotyczy 13 977 674 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 8,2% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 13 977 674 głosów na walnych zgromadzeniach spółki, co stanowi 8,2% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki. Zgodnie z wezwaniem, podmiotami nabywającymi będą Terra oraz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht (Niderlandy). Cena nabycia została określona przez podmioty wzywające na kwotę 2,42 zł za jedną akcję.Pod koniec sierpnia 2020 r. Terra Recycling oraz Tesla Recycling zawarły porozumienie akcjonariuszy z EFF B.V., JJR Invest, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments. Łącznie w porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach.Podano wtedy, że zgodnie z postanowieniami porozumienia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy zostanie ogłoszone do 15 września 2020 roku, a podmiotami nabywającymi akcje w wezwaniu będą EFF B.V. oraz Terra Recycling.Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.(ISBnews)