Zysk operacyjny wyniósł 13,34 mln zł wobec 3,18 mln zł straty rok wcześniej.

Zyski z inwestycji sięgnęły 14,08 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 11,2 mln zł zysku netto w porównaniu z 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 18,99 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok wcześniej.

Na koniec I półr. br. aktywa ogółem kształtowały się na poziomie 1 529 mln zł. Do najistotniejszych aktywów spółki należy zaliczyć certyfikaty inwestycyjne (99,1% sumy bilansowej), akcje w spółce stowarzyszonej (stanowiące 0,3% sumy bilansowej), inne instrumenty finansowe (stanowiące 0,2% sumy bilansowej), oraz aktywa obrotowe takie jak należności handlowe oraz środki pieniężne (stanowiące łącznie 0,2% sumy bilansowej). Aktywa netto spółki osiągnęły poziom 1 272 mln zł, a ich zwiększenie było spowodowane głównie przez wzrost wycen certyfikatów inwestycyjnych, podano w sprawozdaniu zarządu.

"Osiągnięty w I półroczu 2020 r. zysk netto jest pochodną aktualizacji wartości posiadanych aktywów finansowych - głównie wzrostu inwestycji w certyfikaty inwestycyjne i akcje jednostki stowarzyszonej. Jednocześnie w I półroczu 2020 r. Spółka wygenerowała ujemny wynik z tytułu aktualizacji wartości innych instrumentów finansowych" - czytamy w sprawozdaniu.

Wskaźnik aktywów netto na jedną akcję wyniósł 25,46 zł i był o 6% wyższy od wartości aktywów netto na jedną akcję z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz o 210% powyżej kursu zamknięcia akcji na GPW w dniu 30 czerwca 2020 r., który wyniósł 12,1 zł, podano także.

"Rok 2020 jest szóstym rokiem, w którym MCI działa jako wehikuł inwestycyjny, lokując swoje środki i pozyskane finansowanie w spółki portfelowe poprzez dedykowane fundusze. MCI planuje nadal lokować aktywa w fundusze inwestycyjne reprezentujące różne strategie inwestycyjne, przy czym przede wszystkim spółka zamierza skupiać się na strategii typu buyout (subfundusz MCI.EuroVentures 1.0.), a także growth (subfundusz MCI.TechVentures 1.0.). Spółka nadal utrzymuje inwestycje w rozpoczynające działalność małe technologiczne spółki (poprzez fundusze Helix Ventures Partners FIZ i Internet Ventures FIZ), przy czym zgodnie ze statutem tychże funduszy ich likwidacja planowana jest na 2021 r. Po tym okresie MCI nie planuje kolejnych inwestycji w fundusze typu venture capital. Historycznie MCI inwestowała także w instrumenty dłużne (poprzez fundusz MCI.CreditVentures 2.0 FIZ), jednak w grudniu 2019 r. Spółka umorzyła wszystkie certyfikaty tego funduszu i w najbliższym czasie na planuje inwestować w tego typu instrumenty" - napisano dalej w sprawozdaniu zarządu.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)