"Zgodnie z umową emitent jest zobowiązany do kompleksowej realizacji obiektu magazynowo-suszarniczego, w szczególności do wykonania projektu obiektu, wyprodukowania elementów silosów, zapewnienia transportu elementów silosów do określonej w umowie lokalizacji znajdującej się na terytorium Ukrainy, wykonania prac budowlanych i montażowych obiektu na terytorium Ukrainy, uruchomienia obiektu oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi obiektu" - czytamy w komunikacie.

Umowa wejdzie w życie po spełnieniu się następujących warunków zawieszających:

1) ubezpieczeniu należności pieniężnych wynikających z umowy przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE); oraz

2) nabyciu przez bank albo instytucję finansową, prowadzące działalność w Polsce, należności pieniężnych wynikających z umowy, wskazano również.

Zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem Feerum zrealizuje projekt do 30 grudnia 2021 roku.

"Zamawiający zapłaci na poczet ceny zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy - tj. w kwocie 2 424 543 euro (tj. 10 711 873,43 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 września 2020 roku) - po wejściu w życie umowy oraz w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania od emitenta faktury zaliczkowej oraz polisy ubezpieczeniowej wydanej przez KUKE. Pozostała część ceny zostanie zapłacona przez zamawiającego w 10 równych, półrocznych ratach, z których pierwsza będzie płatna w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynie 5-miesięczny termin rozpoczynający się w, określonej w harmonogramie, dacie zakończenia projektu" - czytamy dalej.

Zamiarem stron umowy jest, aby należności z odroczonym terminem płatności z tytułu realizacji umowy - w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 13 739 070 euro (ok. 60 700 585,17 zł), tj. kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitą wartością umowy wynoszącą 16 163 613 euro (ok. 71 412 458,6 zł), a kwotą zaliczki w wysokości 2 424 543 euro (ok. 10 711 873,43 zł) - zostały ubezpieczone przez KUKE. Uzyskanie przedmiotowego ubezpieczenia wymaga, między innymi, pozytywnej oceny przez KUKE warunków umowy oraz kondycji finansowej zamawiającego, jak również zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia, podano.

Ponadto zamiarem stron umowy jest jej sfinansowanie w schemacie tzw. kredytu dostawcy dzięki powyższemu ubezpieczeniu KUKE. W ramach przedmiotowego schematu finansowania, w przypadku powstania bezspornej należności z tytułu umowy, Feerum zbędzie należność z dyskontem na rzecz podmiotu finansującego. Nabycie przez podmiot finansujący należności z tytułu umowy wymaga, między innymi, pozytywnej oceny przez podmiot finansujący warunków umowy oraz kondycji finansowej zamawiającego, jak również zawarcia stosownej umowy nabycia należności.

"Zgodnie z postanowieniami umowy strony zobowiązały się do złożenia stosownych wniosków oraz przekazania wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie ubezpieczenia należności z tytułu umowy przez KUKE oraz nabycia należności z tytułu umowy przez podmiot finansujący. W najbliższym czasie strony umowy przekażą KUKE oraz wybranym potencjalnym podmiotom finansującym stosowne wnioski, dokumenty i informacje niezbędne do oceny możliwości ubezpieczenia oraz nabycia należności z tytułu umowy" - podsumowano.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)