Zysk operacyjny wyniósł 28,19 mln zł wobec 37,71 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowana EBITDA gotówkowa wyniosła 105,9 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r." - czytamy w komunikacie.

"Co ważne dla naszej płynności, wartość EBITDA gotówkowej wyniosła 105,9 mln zł i była wyższa o 27% od osiągniętej w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Wydaliśmy natomiast jedynie 1,5 mln zł na nowe portfele wierzytelności. Pozwoliło nam to na spłatę zobowiązań finansowych o wartości 165 mln zł, w tym 20 mln zł przed umownym terminem. Wskaźnik zadłużenia netto do kapitałów własnych jest obecnie na bardzo niskim poziomie. Systematycznie przygotowujemy się do nowych zakupów portfeli wierzytelności, gdy tylko będą temu sprzyjać warunki rynkowe. Spodziewamy się, że zamrożony przez pandemię rynek obrotu wierzytelnościami ożyje ponownie na przełomie tego i przyszłego roku, podobnie jak rynek obligacji. Z uwagą się temu przyglądamy" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 68,79 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 71,5 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 25,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 40,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 132,61 mln zł w porównaniu z 136,22 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięty w pierwszym półroczu poziom spłat z zarządzanych portfeli był o 20,9 mln zł wyższy niż zakładany w modelach wyceny wierzytelności. Z uwagi jednak na niepewność dotyczącą wpływu pandemii na przyszłe spłaty, nie zdecydowaliśmy się na podniesienie prognoz wpływów w kolejnych okresach, a nawet je obniżyliśmy, w szczególności w przypadku portfeli włoskich. Łączny efekt negatywnych przeszacowań w pierwszym półroczu br. wyniósł 16,4 mln zł" - powiedział wiceprezes Marek Kucner.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 0,21 mln zł wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)