"Zarząd Mo-Bruk S.A. zobowiązuje się rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczanie od 50% do 100% zysku netto Mo-Bruk S.A. na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku" - czytamy w komunikacie.

Przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, zastrzeżono.

"Relacja długu netto półki do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, nie może przekroczyć 2,5" - czytamy dalej.

Nowa polityka dywidendowa będzie stosowana począwszy od zysku netto za 2020 r.

Na koniec I półrocza 2020 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA Mo-Bruku był na poziomie -0,05x.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)