"Nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:

a) 139 575 150 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (ASO),

b) 21 791 326 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO,

c) 78 208 674 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja,

d) 25 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO,

e) 52 915 030 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO,

f) nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 150 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja.

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW" - czytamy w uchwale.

Jednocześnie akcjonariusze upoważnili zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, wskazano również.

Boruta-Zachem jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)