Wśród kluczowych obserwacji dotyczących wyników finansowych bank wymienił w prezentacji:

"Solidny zysk netto: III kw. 2020: 712 mln zł, I-III kw. 2020: powyżej 2 mld zł

Utrzymanie efektywności kosztowej - C/I wyniósł 42,1%

Niski poziom kosztu ryzyka: 0,57% (z wpływem COVID-19)

Wzrost kosztów związanych z ryzykiem prawnym (3,3-krotnie kw/kw)

Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa = odporność na trudniejsze warunki gospodarcze".

W III kw. 2020 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 442 mln zł wobec 2 660 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 992 mln zł wobec 953 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 376,62 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 347,9 mld zł na koniec 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 2 018 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 308 mln zł zysku rok wcześniej.

"Spadek zysku netto [w I-III kw. br. r/r] był determinowany przez:

1) pogorszenie o 1 299 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, m.in. w efekcie ujęcia odpisów z tytułu COVID-19 i odpisów aktywów niefinansowych w wysokości 675 mln zł oraz wyższych kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych o 530 mln zł,

2) wzrost o 69 mln zł kosztów działania, w tym wzrost o 190 mln zł kosztów regulacyjnych, przy spadku o 121 mln zł kosztów świadczeń pracowniczych,

3) pogorszenie wyniku na działalności biznesowej o 125 mln zł, głównie w efekcie:

* wyższych o 202 mln zł zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu, które obciążyły wynik odsetkowy i pozostałe przychody i koszty operacyjne netto,

* spadku wyniku pozostałego 6 o 242 mln zł,

* wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat o 127 mln zł,

* wzrostu wyniku odsetkowego o 192 mln zł [z wyłączeniem wyższych o 166 mln zł zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu]" - czytamy w raporcie kwartalnym" - czytamy w raporcie.

Marża odsetkowa w III kw. br. wyniosła 3,09% wobec 3,45% rok wcześniej.

ROE netto za 9 miesięcy br. wyniosło 6,4% (spadek o 4,5 pkt proc. r/r), wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) sięgnął 42,1% (wzrost o 0,6 pkt proc. r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 19,6% na koniec III kw., a współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) sięgnął 18,3%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 1 797 mln zł wobec 3 231 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)