"Zarząd DataWalk [...] podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych spółki oraz grupy kapitałowej DataWalk za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

- jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 6 783 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 262%,

- jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 220 tys. zł, wobec 10 390 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o ok. 21%,

- jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 676 tys. zł, wobec -10 474 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 55%,

- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8 939 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 377%,

- skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 15 355 tys. zł, wobec 10 234 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o 50%,

- skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -6 137 tys. zł, wobec -10 397 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 41%" - czytamy w komunikacie.

Na jednostkową stratę netto w okresie 9 miesięcy, zakończonym 30 września 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od DataWalk; iii) wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej; iv) wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z rozbudowy zespołów deweloperskiego oraz wdrożeniowego, a także v) dokonanie przez spółkę w I półroczu 2020 r. odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez DataWalk aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc., który został wykazany w pozostałych kosztach operacyjnych, podano również.

"Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od emitenta; iii) wzrost kosztów usług obcych związany z rozwojem działalności oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi, a także iv) wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej" - czytamy dalej.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce 27 listopada 2020 r., podsumowano.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)