Strata operacyjna z dział. kont. wyniosła 1,03 mln zł wobec 1,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka w III kw. nie miała przychodów z działalności kontynuowanej. Rok wcześniej sięgnęły 21,56 mln zł.

Skonsolidowana strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 0,4 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,23 mln zł.

"Pierwsze trzy kwartały 2020 roku przebiegały przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Ta bezprecedensowa sytuacja w ogromnym stopniu uderzyła w gospodarkę, powodując dalsze pogorszenie się sytuacji w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej. Kryzys znalazł odzwierciedlenie w malejących przychodach Grupy Groclin, która od dłuższego czasu realizowała politykę eliminowania nierentownych projektów. Jednak sytuacja rynkowa spowodowała dalsze spadki przychodów do poziomu 22 229 tys. zł w okresie Q1-Q3 2020 roku. Stanowi to znaczący, ponad 75%, spadek w porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku poprzednim. W omawianym okresie grupa osiągnęła wynik EBITDA na poziomie ponad 10% wartości przychodów, w kwocie 2 349 tys. zł oraz odnotowała stratę netto na poziomie 395 tys. zł" - napisał prezes André Gerstner w liście załączonym do raportu.

W obliczu pogarszającej się sytuacji rynkowej, zarząd podejmuje rozmowy w kontrahentami dotyczące warunków kontynuowania współpracy przy znacznie obniżonym poziomie zamówień. Jednocześnie wciąż toczą się negocjacje w sprawie zbycia aktywów na terytorium Ukrainy. Po wygaśnięciu okresu wyłączności udzielonego GST Auto Leather Inc., zarząd skierował ofertę również do innych potencjalnych kontrahentów, podkreślił prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2020 r. wyniosła 3,4 mln zł wobec 1,01 mln zł rok wcześniej.

Groclin jest notowany na GPW od 1998 r.

(ISBnews)