Zysk operacyjny wyniósł 2,53 mln zł wobec 4,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,3 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 63,76 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 184,29 mln zł w porównaniu z 146,7 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 25,5 mln zł wobec 40,23 mln zł rok wcześniej.

"Spółka poprawiła [w I-III kw. br.] wynik EBITDA z 21,7 mln (wynik skorygowany o zdarzenia jednorazowe) okresie 9 miesięcy 2019 roku do 24,9 mln w analogicznym okresie 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Libet podał też w raporcie, że na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania (w dacie publikacji niniejszego raportu), może zachodzić istnienie istotnej niepewności powodującej znaczącą wątpliwość co do zdolności spółki do kontynuacji działalność w okresie 12 miesięcy od zakończenia dnia bilansowego, z uwagi na przedłużenie umowy restrukturyzacyjnej w formie aneksu do dnia 30 listopada 2020 r.

"W związku z powyższym zarząd spółki dokonał szczegółowej analizy w tym zakresie i potwierdza, że:

a) Po dokonanej przez banki ocenie otrzymanych danych, do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w żadnym wypadku nie doszło do wypowiedzenia umów kredytowych

b) Zarząd podejmuje szereg działań istotnie dążących do poprawności przyjęcia założenia kontynuacji działania. Spółka poprawiła swoje wyniki finansowe w okresie 9 miesięcy 2020 roku.

c) Sporządzone przez zarząd plany finansowe spółki na 2020 rok oraz prognozy przyszłych, wystarczających, pozytywnych przepływów pieniężnych za 2020 rok nie wykazują zagrożenia utraty płynności w okresie co najmniej kolejnych 12 miesięcy od dnia bilansowego przy założeniu zrealizowania planowanych przez spółkę wyników finansowych w okresie następnych 12 miesięcy od dnia bilansowego.

d) Bieżąca oraz przyszła działalność spółki nie jest obecnie zagrożona, zarząd nie widzi utraty ryzyka płynności ze względu dobre perspektywy finansowe spółki oparte na bieżących wynikach, wycenach majątkowych, planach finansowych oraz kontynuacji realizacji zamierzeń biznesowych. Analiza grupy pokazuje, że wdrożone działania w 2019 roku, kontynuowane w 2020 roku istotnie poprawiły sytuacje płynnościową spółki, co widać w kapitale obrotowym, wszystkie te działania prowadzą do zwiększenia rentowności operacyjnej przedsiębiorstwa i do stabilizacji finansowej w długim okresie" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 14,6 mln zł wobec 26,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Libet jest jednym z największych polskich producentów betonowych elementów aranżacji otoczenia. Obok kostek brukowych i płyt tarasowych jej portfolio obejmuje m.in. liczne propozycje materiałów do realizacji obrzeży, ogrodzeń, schodów czy elementów małej architektury ogrodowej, a także oświetlenie zewnętrzne, chemię budowlaną czy akcesoria i narzędzia montażowe. Od 2011 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2019 r. miała 200 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)