Spółka New Energy Investments (100% zależna od Columbus Energy) 7 września br. podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji zielonych obligacji (green bonds), w ramach programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. W pierwszej przeprowadzonej przez spółkę transzy emisji obligacji BOŚ objął obligacje serii A o wartości 75 mln zł, podano.

"Pierwsza transza emisji 'zielonych obligacji' jest zwieńczeniem wspólnych, wielomiesięcznych prac nad programem. Planujemy kolejne emisje już w najbliższych tygodniach. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy dużych akwizycji projektów farmowych, o łącznej mocy 203 MW, za ok. 40 mln euro. Nadal aktywnie poszukujemy nowych projektów, na każdym etapie - od wczesnej fazy deweloperskiej, aż po uruchomione i działające już farmy" - powiedział wiceprezes Columbus Energy Janusz Sterna, cytowany w komunikacie.

"Dynamicznie kontynuujemy trend green banking, zaspokajając nowe potrzeby rynku. Program emisji 'zielonych obligacji' spółki z grupy Columbus jest na to najlepszym dowodem, a udział Grupy BOŚ w jego realizacji potwierdza nasze kompetencje. Jestem przekonany, że kolejne przedsiębiorstwa już wkrótce zdecydują się na pozyskiwanie środków finansowych za pomocą tego rodzaju instrumentu" - wskazał wiceprezes BOŚ Banku Wojciech Hann.

Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi, opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), oraz w ramach obszarów finansowania, określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP), podkreślono w materiale.

Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor - CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). CICERO specjalizuje się w ocenie projektów zaangażowanych środowiskowo.

"Najbliższe lata przyniosą wzrosty efektywności energetycznej instalacji fotowoltaicznych. Odpowiednie instrumenty finansowe, dzięki którym mogą powstawać, odgrywają ważną rolę w zmniejszeniu emisyjności gospodarki. Dzisiejsza emisja zielonych obligacji spółki New Energy Investments to kolejny krok w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu PV" - podsumował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy ponad 30 MW. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję "zielonych obligacji" w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii.

"Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia 'zielonych obligacji', mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych. Realizacja projektów będzie cyklicznie poddawana audytowi i oceniana pod względem realizacji i korzystnego wpływu na środowisko" - czytamy dalej w komunikacie.

W materiale podkreślono, że "zielone obligacje" cieszą się rosnącą popularnością w Europie i na świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

"Umożliwienie inwestorom pozyskiwania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, czyni grupę kapitałową BOŚ innowatorem rynku kapitałowego, który przeciera szlaki do rozwoju tej formy finansowania inwestycji proekologicznych" - czytamy w osobnym komunikacie BOŚ Banku.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)