"W wyniku realizacji zadań operacyjnych zarząd spółki szacuje, iż do roku 2025 skonsolidowane przychody zwiększą się o 1,2 mld zł osiągając wartość 4,6 mld zł, EBITDA wzrośnie o 191 mln zł do poziomu 787 mln zł, zysk netto wzrośnie natomiast o 104 mln zł osiągając 470 mln zł w 2025 roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto EBIT wyniesie w 2025 r. 598 mln zł.

Powyższe prognozy wyników finansowych na rok 2025 nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone w oparciu o szereg założeń, oczekiwań, projekcji i są obarczone ryzykiem niepewności oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie prowadziła cykliczne przeglądy zaprezentowanych prognoz i dokonywała ewentualnych korekt, jeżeli będzie to uzasadnione, podano także.

Poniżej przedstawione zostały wybrane założenia, oczekiwania, projekcje przyjęte do prognoz finansowych w okresie Strategii:
- w okresie Strategii nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne,
- nie wystąpią nadzwyczajne zdarzenia jednorazowe niemożliwe do przewidzenia na dzień publikacji niniejszej Strategii,
- rozwój sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie miał istotnego wpływu na działalność operacyjną poszczególnych segmentów,
- wypłacana dywidenda będzie zgodna z przyjętą w niniejszej Strategii polityką,
- wydatki inwestycyjne odbywać się będą zgodnie z przyjętym w niniejszej Strategii planem,
- w Strategii nie przewidziano istotnych procesów akwizycji lub dezinwestycji.
- przyjęte założenia makroekonomiczne:
• średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego PKB w Polsce / w strefie euro w okresie trwania Strategii: ok. 4,9% / 6,0% w roku 2021 oraz ok. 3,7% / 1,6% w latach 2022-2025;
• inflacja roczna (Polska): 1,5% w 2021 roku i 2,1% w latach 2022 - 2025(1)
• średnia cena aluminium: 1 900 USD/tonę;
• średni kurs USD/PLN: 3,69;
• średni kurs EUR/PLN: 4,35;
• średni kurs EUR/USD: 1,18, wymieniono w komunikacie.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)